MICHAŁ T. PIOTROWSKI

PKF Consult

Nie

Prowadzenie działalności gospodarczej sezonowo i wynikająca z tego tytułu konieczność zaprzestania aktywności poza sezonem w żadnym wypadku nie generuje obowiązku w zakresie rozliczenia VAT remanentem likwidacyjnym.

Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w ramach tzw. remanentu, a przy tym także przypadki, kiedy takie rozliczenie jest konieczne, dość precyzyjnie zostały określone w ramach przepisu art.14 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego przepisu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

  • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  • zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego (w ramach art. 96 ust. 6 ustawy o VAT).

W powyższej sytuacji podatnicy są obowiązani do dokonania spisu z natury (remanentu), powiadomienia organu podatkowego i, co najważniejsze, rozliczenia VAT od towarów objętych spisem.

Przedmiotem opodatkowania w ramach remanentu będą oczywiście wyłącznie towary, które przy nabyciu uprawniały nabywcę do odliczenia podatku VAT (bez względu na to, czy podatnik z tego prawa skorzystał czy też nie), zaś podstawę ich opodatkowania - co warto podkreślić - stanowić będzie wartość odpowiadająca cenie nabycia, a nie np. ich wartość rynkowa w dniu sporządzenia remanentu. Może zatem dojść do sytuacji, kiedy wartość rynkowa danego towaru będzie znacznie mniejsza od jego ceny nabycia (np. samochód), niemniej jeśli w toku działalności podatnik nie dokonał zbycia towarów, a jednocześnie przy ich nabyciu przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, wówczas musi niejako oddać kwotę odliczonego wcześniej VAT w ramach remanentu.

Odnosząc opisane przepisy do problemu przedstawionego przez czytelnika, trzeba jednakże stwierdzić, że zaprzestanie prowadzenia działalności w związku z sezonowością takiej działalności nie powoduje powstania obowiązku w zakresie remanentu likwidacyjnego.

Trzeba bowiem pamiętać, że obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego dotyczy przypadków trwałego zakończenia działalności, a nie jedynie okresowego zawieszenia działalności. W tym kontekście warto także dodać, że obowiązek remanentu dotyczyć będzie również przypadków, kiedy podatnik będący osobą fizyczną nie wykonał czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej dziesięć miesięcy.

Konsekwentnie prowadzenie działalności gospodarczej sezonowo i wynikająca z tego tytułu konieczność zaprzestania aktywności poza sezonem w żadnym wypadku nie generuje obowiązku w zakresie rozliczenia VAT remanentem likwidacyjnym.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 96 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).