Podatnicy VAT są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W tym samym czasie muszą rozliczyć podatek.

Mały podatnik

Istnieje jednak możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie przez małych podatników. Jest to obowiązkowe, gdy wybiorą oni metodę kasową przy rozliczaniu VAT. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7K za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Metoda kasowa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wybór rozliczenia kasowego musi być poprzedzony pisemnym zawiadomieniem naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował tę metodę.

Natomiast mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać kwartalne deklaracje VAT, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna.

Termin rozliczenia podatku

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową rozliczeń, oraz mali podatnicy, którzy nie wybrali tej metody, ale zadeklarowali rozliczenie kwartalne, powinni składać deklaracje VAT-7K. Są oni obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego. Oznacza to, że za II kwartał 2008 r., złożenie deklaracji VAT-7K oraz rozliczenie podatku musi nastąpić do 25 lipca.

Informacje podsumowujące

Obowiązek składania deklaracji kwartalnych mają podatnicy VAT, którzy dokonują odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju. Niezależnie od deklaracji VAT podatnicy, którzy dokonują handlu wewnątrzwspólnotowego, muszą składać kwartalne informacje podsumowujące.

Podatnicy VAT, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrz- wspólnotowych dostawach towarów.

Informacje podsumowujące VAT-UE składa się za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów;

• wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

KTO JEST MAŁYM PODATNIKIEM

Mały podatnik to podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 tys. euro