dr JANUSZ FISZER

partner White & Case, adiunkt UW

Oznacza to, że w praktyce nastąpi przypadek wzajemnego nałożenia się nieograniczonego obowiązku podatkowego w państwie zamieszkania danego podatnika i ograniczonego obowiązku podatkowego w państwie, w którym działalność artystyczna lub sportowa jest wykonywana. Tym samym więc może dojść do zjawiska podwójnego opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tego tytułu i niezbędne będzie skorzystanie z mechanizmów unikania tego problemu. W takiej sytuacji znajdą zastosowanie postanowienia umów dotyczące metody unikania podwójnego opodatkowania, przewidziane w art. 23 Konwencji Modelowej OECD.

Istotne jest zawarte w tym przepisie zastrzeżenie, że wskazane zasady stosuje się bez względu na postanowienia art. 7 (opodatkowanie zysków z działalności przedsiębiorstw) i art. 15 (opodatkowanie dochodów z pracy najemnej), a w starszych wersjach umów - także bez względu na postanowienia art. 14 (opodatkowanie wynagrodzeń uzyskiwanych przez członków organów stanowiących spółek). Ograniczenie to oznacza, że w przypadku działalności artystycznej lub sportowej podatnik nie może wykorzystać zmiany formy prawnej wykonywanej działalności lub tytułu, pod którym uzyskuje dochód - do uniknięcia opodatkowania dochodu z faktycznej działalności, co byłoby możliwe, gdyby dochód uzyskiwał w formie zysku z prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, pełnionej funkcji w spółce lub wynagrodzenia za pracę. Ograniczenie to jest dodatkowo wzmacniane przez postanowienie ust. 2, który stwierdza, że jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki - bez względu na postanowienia art. 7 i 15 (czasem także art. 14) - może być opodatkowany w tym państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Wskazane regulacje zwykle nie odnoszą się do dochodu osiągniętego z działalności artysty lub sportowca w danym państwie, jeżeli jego pobyt w tym państwie jest całkowicie lub głównie opłacany z funduszy publicznych jednego lub obu państw, ich jednostki terytorialnej, organu lokalnego lub instytucji rządowej albo organizacji uznanej jako prowadząca działalność charytatywną.

Not. EM