Podatnicy mogą starać się o ulgi w zapłacie podatków stanowiących pomoc regionalną. Doprecyzowano zasady udzielania tych ulg.
Na stronach Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną. Rozporządzenie to doprecyzowuje definicje i zasady udzielania pomocy zawarte w pierwotnym akcie wykonawczym. To skutek wytycznych wynikających z przepisów wspólnotowych.
Zgodnie z projektem podatnicy będą mogli starać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie: odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.
Warto tu podać przykład podatnika, który będzie mógł starać się o pomoc. Projekt zakłada, że pomoc m.in. dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli jej wartość brutto nie przekroczy równowartości 2 mln euro, przy czym kwota rocznej pomocy nie może przekroczyć 33 proc. wymienionej kwoty pomocy na jedno przedsiębiorstwo.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
MAKSYMALNA WARTOŚĆ POMOCY DLA DUŻEGO PROJEKTU
W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej będzie ustalać się zgodnie ze wzorem:
I = R x (50 000 000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C),
gdzie symbole oznaczają:
I - maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej,
R - intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,
B - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną powyżej 50 000 000 euro - nieprzekraczającą równowartości 100 000 000 euro,
C - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną, przekraczającą równowartość 100 000 000 euro.