Opublikowane zostały szczegółowe przepisy określające tryb postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2009 r. (Dz.U. nr 59, poz. 488) dotyczy w szczególności zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną w zakresie inwestycji, usług doradczych i udziału w targach lub wystawach.

Omawiane ulgi udzielane są na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/ 2008 z 6 sierpnia 2008 r. oraz przepisów Ordynacji podatkowej i mogą przybrać formę odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.

Udzielanie ulg na zasadach określonych w rozporządzeniu nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. W przypadkach jednak, gdy łączna wartość ekwiwalentu dotacji brutto na inwestycję przekracza 7,5 mln euro lub łączna wartość ekwiwalentu dotacji brutto na usługi doradcze przekracza 2 mln euro lub łączna wartość ekwiwalentu dotacji brutto na udział w targach przekracza 2 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt, to pomoc taka stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfikacji, która może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

Pomoc w trybie omawianego rozporządzenia nie zostanie udzielona małemu i średniemu przedsiębiorcy zakwalifikowanego jako podmiot zagrożony oraz przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

W przypadku pomocy na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych pomoc nie może być udzielona na usługi doradztwa stałego, związanego z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorcy, w tym doradztwo podatkowe, marketingowe i reklamowe oraz obsługę prawną.

Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie 29 kwietnia i będzie stosowane do 30 czerwca 2014 r.

WYDATKI NA KOSZTY INWESTYCYJNE

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji zalicza się wydatki na:

● rzeczowe aktywa trwałe, do których zalicza się: grunty lub prawo ich użytkowania wieczystego, budynki i budowle oraz ich wyposażenie związane z realizacją inwestycji,

● wartości niematerialne i prawne, do których zalicza się wydatki na transfer technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.