Podatnicy będą mogli wnioskować o ulgi w spłacie podatków w zakresie inwestycji, usług doradczych i udziału w targach lub wystawach.
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, usług doradczych i udziału w targach lub wystawach, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/ 2008 z 6 sierpnia 2008 r.
Projekt zakłada, że ulgi będą mogły przyjąć formę: odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.
Co ważne, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych nie będą mogły: być udzielane małemu i średniemu zagrożonemu przedsiębiorcy; być udzielane i wypłacane przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. Przy usługach doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych pomoc nie będzie udzielona na usługi doradztwa stałego, związanego z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorcy, w tym na doradztwo podatkowe, marketingowe i reklamowe oraz obsługę prawną.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie stosowane do 30 czerwca 2014 r.