Podatnicy, którzy w zeznaniu za 2008 rok po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, z załącznikiem PIT/D do zeznania składają też oświadczenie PIT-2K.
Podatniczka z mężem w ubiegłym roku podpisała akt notarialny przenoszący na nich własność mieszkania w nowym budynku. Zakup małżonkowie w całości kredytowali na podstawie umowy z bankiem z listopada 2006 r.
- W jaki sposób odliczyć ulgę - pyta pani Marta z Częstochowy.
Podatnicy korzystający z odliczenia wydatków w ramach ulgi odsetkowej do zeznania PIT-36 lub PIT-37 muszą dołączyć załącznik PIT/D.
Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie składają jeden załącznik PIT/D. Nie dotyczy to małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. Załącznik należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków bądź wspólnego zeznania małżonków.
Do zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy podatnik dokonuje odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, powinien dołączyć oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z inwestycją. W oświadczeniu należy podać m.in. dane dotyczące roku zaciągnięcia kredytu, jego wysokości oraz rodzaju inwestycji.
Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza określonego przez ustawodawcę limitu. Na 2008 rok kwota ta wynosi 212 870 zł. Zatem gdy podatnik w latach 2002-2006 zaciągnął kredyt na zakup mieszkania i w 2008 roku zakończył inwestycję mieszkaniową, w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok może odliczyć od dochodu faktycznie zapłacone odsetki w części przypadającej na kredyt w kwocie 212 870 zł, czyli w takim procencie, jaki uzyska z podzielenia kwoty limitowanej (212 870 zł) przez całą kwotę kredytu x 100. Wysokość odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 9 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).