Bony i talony mają być objęte limitowanym zwolnieniem, gdy zostaną sfinansowane z funduszu socjalnego lub funduszu związków zawodowych.

ZMIANA PRAWA

Jedną z najważniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych proponowanych przez Komisję Przyjazne Państwo jest poszerzenie zakresu zwolnienia przedmiotowego świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.
Sejm przeprowadził w piątek pierwsze czytania kolejnych projektów nowelizacji ustawy o PIT. Jeden z nich zakłada, że do zakresu limitowanego zwolnienia do wysokości 380 zł mają zostać włączone także świadczenia w formie bonów, talonów i innych znaków uprawiających do ich wymiany na towary lub usługi. Zwolnieniem zostaną objęte kwoty pochodzące z ww. funduszy oraz świadczenia inne niż rzeczowe. Proponowane brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) precyzuje też, że świadczenia zwolnione z podatku na podstawie tego przepisu muszą być przeznaczone na cele określone w art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Chodzi tu o działalność socjalną rozumianą jak usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
Komisja Przyjazne Państwo proponuje także podwyższenie ze 100 zł do 500 zł limitu kwoty zwolnienia dotyczącego jednorazowej wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją i reklamą.
Ostatni z projektów zakłada włączenie do kosztów uzyskania przychodów VAT należnego od nieodpłatnie przekazanych towarów, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług w określonej ilości lub wartości. Rozstrzyganie, czy taki przypadek ma charakter przekazania na potrzeby reklamy, czy nie, stanie się bezprzedmiotowe. Analogiczna zmiana ma zostać wprowadzona do ustawy o CIT.
Projekty zostały skierowane do Komisji Finansów Publicznych.