Bony, talony oraz refundacja poniesionych przez pracownika wydatków będą objęte limitowanym zwolnieniem podatkowym.
Komisja Przyjazne Państwo zdecydowała wczoraj o skierowaniu do marszałka Sejmu projektu nowelizacji ustawy o PIT, który rozszerza zakres limitowanego zwolnienia podatkowego dla otrzymywanych przez pracowników świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Nowelizacja obejmuje preferencją wyłączone dziś ze zwolnienia bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Ze zwolnienia będą korzystały również kwoty pochodzące z wymienionych funduszy, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez pracownika na zakup towarów i usług, dokonaną na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury.
Obecnie limitowanemu zwolnieniu do wysokości 380 zł podlegają jedynie świadczenia o charakterze czysto rzeczowym, np. zakup biletów do kina czy karnetów na basen.
Znowelizowany przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT będzie miał zastosowanie do opodatkowania uzyskanych dochodów (poniesionych strat) począwszy od 1 stycznia 2009 r.