Otrzymywanie lub przekazywanie bonów wiąże się z obowiązkami wobec fiskusa. Jedne bony będą zwolnione z podatku, wartość innych będzie przychodem do opodatkowania, kolejne mogą być zwolnione z podatku tylko w granicach ustawowego limitu.
Przyznawanie bonów może mieć różny charakter. Od niego będą zależały obowiązki podatkowe przy przekazywaniu bądź otrzymywaniu takich kuponów.

Bony żywnościowe

W praktyce zdarzają się też przypadki rozdawania kuponów żywieniowych w ramach posiłku profilaktycznego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bhp, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnienie to można zastosować tylko wówczas, gdy do wydawania świadczeń w postaci posiłków profilaktycznych oraz regeneracyjnych pracodawcę zobowiązują szczegółowe przepisy prawa pracy.
Przykładowo pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Jeżeli pracodawca nie może wydawać posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych; przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.
Przepisy nie przewidują więc wydawania pracownikom kuponów żywieniowych do zrealizowania. Równocześnie jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bhp, nie może wydać pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.
Jeśli nie można ustalić, co jest nabywane za kupony, to znaczy, że nie wiadomo, czy kupony te uprawniają w rzeczywistości do nabycia posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych czy innych towarów. Wówczas kupony żywieniowe nie będą spełniały warunków do zwolnienia z PIT.Kupony rekreacyjne

Warto jeszcze wspomnieć o bonach, kuponach rekreacyjnych, jakie pracodawcy oferują swoim pracownikom. Pracownik otrzymuje bon od pracodawcy i może w jego ramach skorzystać np. z basenu, klubu fitness czy kina.
Tym razem trzeba zacytować art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolna od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń, otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Zwolnienia ustawowe

W konsekwencji, na mocy wskazanego przepisu ustawy o PIT ustawodawca zwolnił od podatku wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące przesłanki:
● świadczenia mają charakter rzeczowy, przy czym przymiotu tego nie mają bony, talony, i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi,
● źródłem ich finansowania są w całości środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
● wartość tych świadczeń nie przekracza rocznie kwoty 380 zł.
Trzeba tu jeszcze raz podkreślić, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony, i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Pojęcie znaku jest bardzo szerokie i dotyczy tak naprawdę każdego dowodu - bez względu na jego nazwę - który może być wymieniony na określony towar lub usługę. Tego rodzaju znakiem będzie np. kupon. Wartość takich kuponów czy bonów nie będzie zwolniona z PIT.
Podstawa prawna
● Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 145, poz. 176 z późn. zm.).