Przyznawanie bonów może mieć różny charakter. Od niego będą zależały obowiązki podatkowe przy przekazywaniu bądź otrzymywaniu takich kuponów.

Bony żywnościowe

W praktyce zdarzają się też przypadki rozdawania kuponów żywieniowych w ramach posiłku profilaktycznego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowegoświadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bhp, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnienie to można zastosować tylko wówczas, gdy do wydawania świadczeń w postaci posiłków profilaktycznych oraz regeneracyjnych pracodawcę zobowiązują szczegółowe przepisy prawa pracy.

Przykładowo pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Jeżeli pracodawca nie może wydawać posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych; przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Przepisy nie przewidują więc wydawania pracownikom kuponów żywieniowych do zrealizowania. Równocześnie jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bhp, nie może wydać pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

Jeśli nie można ustalić, co jest nabywane za kupony, to znaczy, że nie wiadomo, czy kupony te uprawniają w rzeczywistości do nabycia posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych czy innych towarów. Wówczas kupony żywieniowe nie będą spełniały warunków do zwolnienia z PIT.