Ile będzie wynosił podatek rolny w 2021 r.? Kto będzie zobowiązany do jego zapłaty i w jakim terminie? Poznaj najważniejsze informacje dotyczące podatku rolnego w 2021 r.

Do ustalenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów, ogłoszoną przez GUS. Jak prezentują się ceny za ten okres? W 2020 r. średnia cena skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów wynosiła 58,46 zł. Natomiast, w roku bieżącym jak wynika z komunikatu GUS powyższa cena minimalnie wzrosła i wynosi 58,55 zł za 1 dt. To właśnie cena za 1 kwintal żyta służy do obliczania podatku rolnego.

Jaki podatek rolny za 1ha w 2021?

Biorąc pod uwagę powyższe dane możemy obliczyć, ile wynosić będzie podatek rolny dla 1 ha. Zgodnie bowiem z przepisami:

2,5-krotność 1 dt żyta to równowartość podstawowej stawki podatku rolnego za grunty rolne,
5-krotność 1 dt żyta to równowartość podstawowej stawki podatku rolnego za pozostałe grunty rolne.

Oznacza to, że:

podstawowa stawka podatku rolnego w 2021 r wyniesie 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy (stawka obowiązująca w 2020 roku wynosiła 146,15 zł).
stawka podatku rolnego za pozostałe grunty wyniesie 292,75 zł za 1 ha.

Kto płaci podatek rolny?

Zobowiązani do zapłacenia podatku rolnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Podatek rolny płacą:

  • właściciele gruntów;
  • posiadacze samoistni gruntów;
  • użytkownicy wieczyści gruntów;
  • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy.

Do kiedy należy zapłacić podatek rolny w 2021?

Zgodnie z przepisami, podatek rolny należy zapłacić w czterech proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego, czyli:

• do 15 marca,
• do 15 maja,
• do 15 września,
• do 15 listopada.


Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł. Podatek jest wtedy płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zwolnienia z podatku rolnego w 2021 r.

1) użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;

2) grunty położone w pasie drogi granicznej;

3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich;

4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;

5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;

6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;

7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów;

8) użytki ekologiczne;

9) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;

10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;

11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

12) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;13) grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).

Co więcej, od podatku rolnego zwalnia się również:

1) uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie;

1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż te federacje;

2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową;

3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534);

4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;

5) instytuty badawcze;

5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;

6) Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363);

7) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.