Jaka stawka VAT jest właściwa dla usługi realizacji filmu świadczonej dla zagranicznej telewizji?
Za okresy od 1 października przez podatników VAT nie będą już składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K, tylko JPK_V7M i JPK_V7K. Jak należy wykazywać w tych plikach kwotę do przeniesienia na kolejny okres oraz kwotę nadwyżki z poprzedniego okresu?

Więcej na ten temat przeczytasz w książce "Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT"

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy (art. 87 ust. 1 ustawy o VAT).
W sytuacji wystąpienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik ma zatem prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy. Wykazuje ją zatem jako kwotę do przeniesienia na następny okres.
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazuje się w polu P_53 JPK_V7M i JPK_V7K (tj. w części Deklaracja). Jest to pole opcjonalne, co oznacza, że zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.
Kwota do przeniesienia wykazywana w polu P_62 JPK_V7M i JPK_V7K i stanowi ona kwotę z przeniesienia w JPK_V7M (JPK_V7K) za następny okres.
Z kolei w polu P_39 JPK_V7M i JPK_V7K wykazuje się wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji (pole opcjonalne). Wykazuje się więc tutaj kwotę z pola P_62 z poprzedniej deklaracji (lub kwotę wynikającą z decyzji). W przypadku braku – pole pozostaje puste.
Jeżeli np. w JPK_V7M za październik 2020 r. podatnik w polu P_62 wykazał kwotę 4560 zł, to w JPK_V7M za listopad 2020 r. powinien wykazać ją w polu P_39. ©℗
Podstawa prawna
• art. 86 ust. 2, art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747)
• rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)
Polski podatnik będzie realizował film dokumentalny na zlecenie francuskiej telewizji. Według jakiej stawki VAT będzie opodatkowana świadczona przez podatnika usługa?
Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario – nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym, czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przede wszystkim art. 28a–28o ustawy o VAT. Wskazane przepisy nie przewidują szczególnego sposobu ustalania miejsca świadczenia na rzecz podatników usług realizacji filmów. W konsekwencji miejsce świadczenia takich usług ustalać należy na zasadach ogólnych określonych w art. 28b ustawy o VAT.
W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników zasadą wynikającą z przywołanych przepisów jest, że miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę działalności gospodarczej (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Nieliczne wyjątki od tej reguły określa art. 28b ust. 2–4 ustawy o VAT, jednak w przedstawionej sytuacji żaden z tych wyjątków nie ma zastosowania.
Powoduje to, że miejsce świadczenia wskazanej usługi znajdować się będzie poza terytorium kraju. Jej świadczenie nie będzie więc podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce. Świadczenie takiej usługi powinno natomiast być przez polskiego podatnika udokumentowane fakturą (względnie fakturami) bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT), natomiast z adnotacją „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) oraz z numerami VAT UE stron (art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT).
Podstawa prawna
• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 28b ust. 1, art. 106a pkt 2 lit. b, art. 106e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747)