Antykryzysowa Tarcza Branżowa, nowa ustawa covidowa, wysokie kary za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?
Z ostatniej chwili: ZAPOWIEDZIANO NOWE ROZWIĄZANIA

Antykryzysowa Tarcza Branżowa

27 października br. premier ogłosił „Antykryzysową Tarczę Branżową – wsparcie dla firm w związku z COVID-19”. O wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią będą mogły ubiegać się firmy z branż gastronomicznej, rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej), dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja), a także sprzedawcy detaliczni (targowiska, bazary). Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli liczyć m.in. na:
• zwolnienie z ZUS-u za listopad (w przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40 proc. rok do roku),
świadczenie postojowe za listopad (w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40 proc. rok do roku),
• małą dotację w wysokości 5 tys. zł. (w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40 proc. rok do roku).
Pracodawcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłata zaliczek za X, XI, XII będzie przesunięta o pół roku. Rozwiązanie zostanie wprowadzone stosownym rozporządzeniem.
Szef rządu wyjaśnił też, że te rozwiązania dotyczą listopada, ale jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie będą podjęte decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców na grudzień i kolejne miesiące. Trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami. Oszacowano, że tarcza branżowa powinna pomóc ok. 200 tys. firm oraz 372 tys. pracowników.
Oprócz tego ma być wydłużona możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021 r.
Do tej pory przedsiębiorstwa z branż gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej i sprzedaży detalicznej również były objęte rządowym wsparciem.
Wkrótce wejdzie w życie

Nowa ustawa covidowa

Dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zacznie obowiązywać ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (dalej: nowa ustawa covidowa), która wprowadza nowe rozwiązania i obostrzenia z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa. I tak po jej wejściu w życie obowiązek noszenia maseczek będzie wynikać z ustawy, a nie tylko z rozporządzenia. Wzrośnie też – z 500 zł do 1000 zł – maksymalna wysokość mandatu nakładanego za złamanie przepisów dotyczących zapobiegania chorobom zakaźnym (m.in. za brak maseczek). Z kolei sprzedawcy będą mogli odmówić obsłużenia klienta, który nie przestrzega nakazu zakrywania ust i nosa. Natomiast naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będzie stanowić podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione poddane obowiązkowej kwarantannie za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego mogą w trybie pracy zdalnej świadczyć pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Przy czym osobom pracującym w trakcie kwarantanny nie będą za ten okres przysługiwać świadczenia z tytułu choroby.
Nowa ustawa covidowa przewiduje też zmiany istotne dla branży budowlanej, IT i medycznej, które ubiegają się o zamówienia publiczne. Otóż do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie będzie stosować się przepisów o zamówieniach publicznych. Ponadto ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) nie będzie się stosować do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zajdzie wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
NOWOŚCI W PRAWIE: OD 1 grudnia

Wysokie kary za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych

Od 1 grudnia 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany w kodeksie pracy wprowadzone przez ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432).
Nowe regulacje przewidują karę grzywny od 1500 zł do 45 000 zł dla pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu za niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, jeżeli jest on osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące.
Do 30 listopada 2020 r. wysokość kary za niepotwierdzenie umowy dłużnika alimentacyjnego jest taka sama jak w przypadku innych pracowników i wynosi od 1000 zł do 30 000 zł.
Ponadto karą grzywny od 1500 zł do 45 000 zł będzie zagrożone wypłacanie pracownikowi będącemu osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalegającą ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące, wynagrodzenia wyższego niż wynikającego z zawartej umowy o pracę bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.
OD 4 oraz 5 grudnia

Ważne zmiany w prawie o ruchu drogowym

Ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517) wprowadza wiele ułatwień dla właścicieli pojazdów oraz kierowców. Przyjęte w tym akcie prawnym rozwiązania mogą mieć istotne znaczenie dla firm z dużą flotą samochodową. Warto zwrócić uwagę m.in. na to, że:
1) od 4 grudnia 2020 r.:
– nie trzeba będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego w przypadku, gdy zapełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego;
– nie będzie trzeba przedkładać dowodu własności pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i od ostatniej rejestracji nie nastąpiła zmiana właściciela tego pojazdu, w przypadku gdy przerejestrowanie pojazdu jest dokonywane na wniosek właściciela tego pojazdu w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania (siedziby);
– możliwa również będzie rejestracja pojazdu lub czasowa rejestracja pojazdu przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania właściciela pojazdu składającego wniosek o rejestrację, a także czasowa rejestracja pojazdu przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu – na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca zakupu pojazdu lub odbioru;
2) od 5 grudnia 2020 r. kierowcy posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski – dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane podczas kontroli drogowej w centralnej ewidencji kierowców;
3) od 4 września 2022 r. zlikwidowane zostaną karty pojazdu i nalepki kontrolne na szybę.
Ważne obowiązki: do 10 listopada

PPK w małych i średnich firmach

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. W ramach wdrożenia PPK firmom zatrudniającym co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) oraz co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) pozostały do dopilnowania jeszcze dwa ważne terminy. Chodzi tu o to, że:
1) nie później niż do 10 listopada pracodawca, działając w imieniu osób zatrudnionych, powinien zawrzeć z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK i dołączyć do niej listę uczestników programu (aktualizowaną na bieżąco); umowa ta jest podstawą uczestnictwa poszczególnych pracowników w PPK;
2) do 15 grudnia albo do 15 stycznia 2021 r. pracodawca jest zobowiązany odprowadzić pierwsze składki uczestników do programu – termin zależy od momentu wypłaty wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie.
Bez wątpienia małych i średnich pracodawców czekają obecnie ogromne wyzwania organizacyjne i finansowe związane z uruchomieniem PPK w ustawowym terminie, a potem z jego obsługą.
DO 25 listopada

Nowy JPK_VAT

Za okresy od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT składają nowy JPK_VAT, który obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną. Do 25 listopada podatnicy rozliczający się miesięcznie – składają pliki JPK_V7M za październik 2020 r. z wypełnioną częścią ewidencyjną i deklaracyjną. Natomiast Ci korzystający z rozliczenia kwartalnego składają pliki JPK_V7K za październik 2020 r. z wypełnioną częścią ewidencyjną. Za okresy od 1 października 2020 r. nie będą już składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K.
DO 30 listopada

Wniosek o zwolnienie ze składek

Wniosek o zwolnienie ze składek musi zostać wysłany do zakłdu ubezpieczeń społecznych przez Platformę Usług Elektronicznych do 30 listopada 2020 r. Taki wniosek mogą złożyć płatnicy z określonych branż, m.in. z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów i konferencji. Aby można było skorzystać ze zwolnienia, deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku musiały trafić do ZUS najpóźniej do 31 października br. (jeżeli płatnik nie był zwolniony z obowiązku ich składania). Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres. Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych