Do końca kwietnia 2021 r. importerzy maseczek ochronnych i respiratorów niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa nie zapłacą cła ani VAT – wynika z najnowszej decyzji Komisji Europejskiej.
Preferencje podatkowe dla walczących z epidemią koronawirusa wydłuża również Polska. Ułatwienia będą nadal obowiązywać na gruncie zarówno PIT i CIT, jak i VAT.

W podatkach dochodowych...

Z uchwalonej 28 października br. przez Sejm nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika m.in., że do końca pandemii COVID-19 będzie można zaliczkowo rozliczać korzystanie z ulg na badania i rozwój oraz IP Box, a także dodatkowo odliczać od dochodu niektóre darowizny, np. laptopów (patrz tabela). Dodatkowo do końca pandemii będzie można korzystać z jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych oraz korzystać z ulgi na złe długi już po 30, a nie 90 dniach od braku zapłaty.

…i VAT

Ministerstwo Finansów zaproponowało też powrót do obowiązującej już w okresie od 22 kwietnia do 30 czerwca br. stawki 0 proc. VAT od darowizn laptopów i tabletów. Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia warunkiem zastosowania zerowej stawki będzie przeznaczenie darowizny na rzecz:
  • placówek oświatowych (czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych);
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
  • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 prawa oświatowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.
Powrót do stosowania tej preferencji jest spowodowany złą sytuacją epidemiczną i powrotem wielu szkół do nauki w trybie zdalnym.

Dalsze plany Brukseli

Komisja Europejska z kolei nie tylko przedłuża obowiązujące już preferencje celne i podatkowe dla importerów, ale zaproponowała też kolejne zmiany. Znalazły się one w opublikowanym w ubiegłym tygodniu projekcie nowelizacji unijnej dyrektywy VAT.
Ministerstwo zaproponowało powrót do obowiązującej już od 22 kwietnia do 30 czerwca br. stawki proc. VAT od darowizn laptopów i tabletów
Jeśli zostanie on zaakceptowany przez wszystkie państwa członkowskie, to do końca 2022 r. będą one mogły:
a) nakładać preferencyjne stawki VAT na dostawę urządzeń medycznych diagnozujących wystąpienie koronawirusa i powiązanych z nimi usług do szpitali lub placówek medycznych lub;
b) przyznać zwolnienie podatkowe z prawem do odliczenia podatku zapłaconego na poprzednim etapie obrotu przy dostawie takich urządzeń diagnostycznych i powiązanych z nimi usług do szpitali lub placówek medycznych;
c) przyznać zwolnienie podatkowe z prawem do odliczenia podatku zapłaconego na poprzednim etapie obrotu przy dostawie szczepionek przeciw koronawirusowi oraz powiązanych z nimi usług do szpitali lub placówek medycznych. Preferencja ma jednak dotyczyć wyłącznie szczepionek zaakceptowanych przez Komisję Europejską bądź poszczególne państwa.
Zmiana dyrektywy VAT w tym zakresie jest niezbędna, bo obecne przepisy pozwalają wyłącznie na opodatkowanie dostaw szczepionek według obniżonej stawki VAT (nie stawki zerowej). Urządzenia diagnostyczne (np. testy antywirusowe) nie mogą w ogóle korzystać z jakichkolwiek preferencji podatkowych. Zmiany, które zaproponowała Bruksela, mają więc na celu maksymalną obniżkę cen zarówno testów antywirusowych, jak i przyszłych szczepionek na koronawirusa.
Niezależnie od tego Bruksela zaapelowała do celników z 27 krajów członkowskich, aby zwracali szczególną uwagę na jakość produktów niezbędnych do walki z epidemią, sprowadzanych z państw trzecich. Szczególnie ma to dotyczyć maseczek ochronnych, które składają się na połowę importu produktów antywirusowych spoza Unii Europejskiej.
Podatkowe ułatwienia w Polsce
Przedmiot preferencji Kogo dotyczy Czego dotyczy Ramy czasowe preferencji Podstawa prawna
Zwolnienie z cła i VAT od importu towarów medycznych spoza Unii Europejskiej Każdy przedsiębiorca, który zawarł umowę na przywóz odpowiednich towarów medycznych z organizacją państwową (chodzi także o samorządy i szpitale), charytatywną lub dobroczynną, uznaną przez właściwe organy państwowe. Z umowy musi wynikać, że organizacja udostępni bądź podaruje produkty osobom zagrożonym pandemią lub walczącym z jej skutkami. Preferencja przysługuje też jednostkom ratownictwa, które importują towary niezbędne dla ich działań w czasie epidemii COVID-19. M.in.: testy pozwalające wykryć wirusa i odczynniki diagnostyczne, wózki dla niepełnosprawnych, nosze i wózki do noszenia pacjentów w szpitalach, kombinezony i zestawy ochronne, skażony alkohol i środki odkażające do rąk, mydła, termometry, tekstylne maski na twarz i papierowe maski chirurgiczne, igły, cewniki i respiratory. od 30 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. • art. 3 decyzji Komisji (UE) 2020/1573 z 28 października 2020 r. • art. 51-57 dyrektywy 2009/132/WE z 19 października 2009 r., • art. 63 ustawy o VAT i art. 74-80 rozporządzenia Rady [WE] 1186/2019 z 16 listopada 2009 r.
Odliczenie wartości darowizn produktów medycznych niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa od podstawy opodatkowania PIT lub CIT Każdy podatnik, który przekaże darowiznę produktów niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemiologicznych, szpitali zakaźnych jednoimiennych wpisanych do odpowiedniego wykazu i domów dla matek z małoletnimi dziećmi, noclegowni i schronisk dla bezdomnych, domów pomocy społecznej i rodzinnych domów pomocy, ośrodków wsparcia itp. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Polski zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. Maksymalna wysokość odliczenia: • 200 proc. wartości darowizny, jeśli zostanie przekazana w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r., • 150 proc. wartości darowizny, jeśli zostanie przekazana od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. • 100 proc. wartość darowizny, jeśli zostanie przekazana w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii COVID-19. Niezależnie od tego przysługują ogólne zasady odliczania darowizn, w tym na rzecz organizacji pożytku publicznego, której jednym z celów jest ochrona zdrowia. Podatnik może maksymalnie odliczyć z tytułu darowizn: • 6 proc. dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT) ; • 10 proc. dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Nowelizacja ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – uchwalona przez Sejm 28 października 2020 r. i skierowana do Senatu (druk sejmowy nr 642)
Odliczenie wartości darowizn laptopów i tabletów od podstawy opodatkowania PIT lub CIT Każdy podatnik, który przekaże laptopy bądź tablety (kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed ich przekazaniem) na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe, organizacjom pożytku publicznego bądź operatorowi OSE w celu nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym. Maksymalna wysokość odliczenia: • 200 proc. wartości darowizny, jeśli zostanie przekazana w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r., • 150 proc. wartości darowizny, jeśli zostanie przekazana od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. • 100 proc. wartość darowizny, jeśli zostanie przekazana w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii COVID-19. Niezależnie od tego przysługują ogólne zasady odliczania darowizn, w tym na rzecz organizacji pożytku publicznego, której jednym z celów jest ochrona zdrowia. Podatnik może maksymalnie odliczyć z tytułu darowizn: • 6 proc. dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT); • 10 proc. dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Nowelizacja ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchwalona przez Sejm 28 października 2020 r. i skierowana do Senatu (druk sejmowy nr 642)
Stawka 0 proc. VAT dla zagranicznych produktów leczniczych Każdy, kto sprowadzi do Polski produkty lecznicze na potrzeby specjalistycznej terapii, kupione za pieniądze ze zbiórek publicznych zorganizowanych przez organizacje pożytku publicznego. Importowany produkt musi być niezbędny do realizacji specjalistycznej terapii (która w innych okolicznościach musiałaby odbyć się za granicą). Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Polski zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego oraz te, które uzyskały pozwolenie Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej od 25 kwietnia 2020 r. do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 24 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 736)
Stawka 0 proc. dla darowizn laptopów i tabletów Każdy podatnik, który przekaże laptopy bądź tablety na rzecz: • placówek oświatowych (czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych); • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym; • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 prawa oświatowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Stawka 0 proc. dla darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych. Warunkiem jest zawarcie pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym od 1 września br. do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii par. 1 projektu rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej (rozporządzenie nie zostało jeszcze podpisane)