Ministerstwo Finansów w nowym dokumencie zaktualizowało opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych. Broszura ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
Chodzi o opisy struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, którą podatnicy wysyłają fiskusowi na żądanie. Korzystają z niej również biegli rewidenci podczas badania sprawozdań finansowych.
Resort w komunikacie na swojej stronie internetowej wyjaśnił, że nowe opisy nie spowodują konieczności aktualizacji oprogramowania. MF dodało także, że konieczność publikacji nowej broszury to wynik oceny funkcjonowania dotychczasowych opisów poszczególnych elementów, które wymagały doprecyzowania.
– Struktura JPK_KR w związku ze swoją specyfiką powinna być systematycznie monitorowana na wypadek pojawienia się księgowań na kontach, które pierwotnie nie zostały przyporządkowane (zmapowane) do struktury – podkreśla Piotr Chojnacki, doradca podatkowy i Partner TA&TPT. Dodaje, że brak zmapowania tych nowych kont prowadzi do raportowania błędnych danych w ramach JPK_KR. – Systematyczny przegląd oraz wprowadzanie zmian pozwala przygotować się do sprawnego przekazania struktury – podkreśla ekspert. Natomiast zmiany w broszurze uważa za nieznaczne.
Uwagi do zmian ma natomiast biegła rewident Agnieszka Baklarz. – Mam mieszane uczucia co do wzbogaconych opisów – twierdzi ekspertka. Wyjaśnia, że w broszurze pojawiło się np. sformułowanie „Numer dowodu księgowego”. [tabela] – Ogólne jego rozumienie jest dalekie od tego, które jest proponowane w nowej broszurze – twierdzi biegła rewident. Wyjaśnia, że zazwyczaj jest to po prostu numer nadany przez księgowego podczas księgowania dokumentu. Natomiast z nowego opisu należy sądzić, że to wystawca dokumentu nadaje numer (np. numer faktury zakupu), a nie księgowość danego podmiotu. Dlatego nazewnictwo takie może być dość mylące. – Poza tym, ponieważ wiele podmiotów wystawia faktury zakupu, numerując je dzień/miesiąc/rok, to może się okazać, że pod tym samym numerem dowodu, np. 1/03/2021, będzie wiele takich dokumentów – twierdzi Agnieszka Baklarz. Za niespójny uważa też opis do elementu „rodzaj dowodu”. – Nie przypominam sobie, żeby np. drukarka fiskalna (będąc wystawcą dokumentów) nadawała sama z siebie oznaczenia rodzaju i umieszczała to na dowodzie – twierdzi ekspertka.
Tabela. Zmiany w opisach pól
Element Obecny opis Nowy opis
Data Wytworzenia JPK Data i czas wytworzenia JPK_KR (np. 2018-02-24T09:30:47Z) Data i czas wytworzenia pliku JPK_KR (np. 2018-02-24T09:30:47Z)
LpZapisuDziennika Numer kolejny zapisu dziennika ‒ liczba naturalna większa od zera Numer kolejny zapisu w strukturze elementu JPK/Dziennik ‒ liczba naturalna większa od zera
NrZapisuDziennika Numer zapisu w dzienniku ‒ pole znakowe (dla poszczególnych dzienników), np. 1/Zak/01/2016, 280/Sprz/01/2016 Numer zapisu w dzienniku, nadawany w sposób ciągły w roku obrotowym, zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ust. 2 i ust. 4 u.r., tj.: ‒ zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, ‒ przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika. Chronologia zapisów w dzienniku powinna być zachowana według dat zapisów księgowych, a nie według dat dokonania operacji gospodarczych. Z art. 15 ust. 1 u.r. wynika, że na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, co oznacza, że zapisy w dzienniku nie mogą być wtórne do zapisów księgowych na kontach księgi głównej. ‒ pole znakowe (dla poszczególnych dzienników), np. 1/Zak/01/2016, 280/Sprz/01/2016
OpisDziennika Opis dziennika ‒ pole znakowe (dla poszczególnych dzienników), np. Zakup, Sprzedaż Opis dziennika ‒ pole znakowe Dzienniki częściowe stosowane przez jednostkę, jako element ksiąg rachunkowych, powinny zostać nazwane i opisane zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 u.r., np. Zakup, Sprzedaż
NrDowoduKsięgowego Numer dowodu księgowego (faktury, PK itp.) ‒ pole znakowe, np. Fa/Zak/001/01/2016, PZ/001/01/2016 Numer identyfikacyjny dowodu nadany przez wystawcę dowodu księgowego, zgodnie z wymogiem art. 21 ust. 1 pkt 1 u.r. ‒ pole znakowe
RodzajDowodu Rodzaj dowodu księgowego (np. faktura, PK, zestawienie, wyciąg bankowy, raport kasowy, raport okresowy z kasy fiskalnej, zamknięcia kont, przeksięgowania techniczne i inne) ‒ pole znakowe, np. PZ, FA ZAK Rodzaj dowodu księgowego (który stanowi podstawę zapisu księgowego, o czym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 u.r.) umieszczony na dowodzie księgowym przez wystawcę, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 u.r. ‒ pole znakowe
DataOperacji Data operacji gospodarczej (np. data sprzedaży, zakupu) ‒ pole daty, np. 2016-01-02 Data dokonania operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 u.r., umieszczona na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4 u.r. ‒ pole daty, np. 2016-01-02
DataDowodu Data sporządzenia dowodu księgowego ‒ pole daty, np. 2016-01-02 Data sporządzenia dowodu księgowego, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 u.r., umieszczona na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 4 u.r. Jeśli dowód został sporządzony pod datą dokonania operacji gospodarczej i brak jest na dowodzie daty sporządzenia dowodu księgowego, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4, w polu należy umieścić datę operacji gospodarczej ‒ pole daty, np. 2016-01-02
KodOperatora Dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu ‒ pole znakowe, np. E Nowak Dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ust. 4 u.r. ‒ pole znakowe, np. E Nowak
OpisOperacji Opis operacji w dzienniku ‒ pole znakowe Opis operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 u.r., umieszczony na dowodzie księgowym przez jego wystawcę, zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.r., lub zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów – zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 u.r. ‒ pole znakowe
DziennikKwotaOperacji Wartość operacji ujęta w Dzienniku ‒ pole kwotowe Kwota operacji gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 4 u.r., wynika z wartości operacji gospodarczej zamieszczonej przez wystawcę dowodu księgowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 u.r. ‒ pole kwotowe ©℗
Jej zdaniem duże wątpliwości budzi również opis na końcu broszury. Wynika z niego, że nowa wersja opisów struktury JPK_KR będzie obowiązywała dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 r. – Czy to oznacza, że jeśli Krajowa Administracja Skarbowa poprosi o JPK_KR za 2020 r. w 2021 r. lub później, to ma być to wygenerowane według nowych zasad czy starych – zastanawia się Agnieszka Baklarz. Podkreśla, że sama struktura przecież zostanie taka sama, zmieni się tylko to, jak będziemy rozumieć pewne zagadnienia.
Zapytaliśmy w tej sprawie Ministerstwo Finansów. Zgodnie z odpowiedzią z 14 października 2020 r.: „nowa wersja opisów struktury JPK_KR będzie obowiązywała dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że organy podatkowe mogą żądać całości lub części ksiąg rachunkowych w formie JPK_KR według nowych zasad za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2021 r. Stare zasady będą dotyczyły okresów sprawozdawczych rozpoczynających się przed 1 stycznia 2021 r. Jeśli organ podatkowy poprosi o JPK_KR za 2020 r. w 2021 roku lub później, to powinien być on wygenerowany według starych zasad. Jeśli jednostka rozpoczyna nowy okres sprawozdawczy 1 stycznia 2021 r. i organ podatkowy poprosi o część ksiąg za styczeń 2021 r. to powinien on być wygenerowany według nowych zasad. W praktyce doprecyzowanie opisów niektórych pól pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości w interpretacji informacji zawartych w księgach.”
Podstawa prawna
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)