Ustawa o PIT określa źródła przychodów, są wśród nich „inne źródła”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.
Osoba fizyczna, która nigdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej, wydała w 2020 r. samodzielnie napisaną przez siebie książkę, do której ma pełne prawa autorskie. Planuje ona sprzedawać egzemplarze tej książki w formie drukowanej oraz jako e-booki głównie przez internet, natomiast nie zamierza sprzedawać praw autorskich do tego utworu ani udzielać innym podmiotom licencji na korzystanie z nich. Początkowo osoba ta chce sprzedawać książki w ramach działalności nierejestrowej, a dopiero po przekroczeniu ustawowych limitów planuje zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Działalność ta będzie oznaczona następującymi kodami:
– dla celów PKD: 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz 58.11.Z Wydawanie książek;
– dla celów PKWiU: 47.00.61 Sprzedaż detaliczna książek oraz 58.11.19 Usługi związane z działalnością wydawniczą, pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje.
Autor książki przypuszcza, że w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności przychód z niej należny nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Czy przychody uzyskiwane ze sprzedaży własnej książki, prowadzonej w ramach działalności nierejestrowej, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 20 ust. 1ba w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT?
Działalność nierejestrowaną (nierejestrową) reguluje art. 5 prawa przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną:
  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2020 r. kwoty 1300 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł),
  • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej,
  • która nie wykonuje działalności w ramach umowy spółki cywilnej.
Przez przychód należny rozumieć kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Konsekwencje przekroczenia limitu

Jeżeli przychód należny z działalności niezarejestrowanej przekroczył w danym miesiącu wysokość 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości tego limitu. W tym przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości tego limitu. Działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Przychody z innych źródeł

Z kolei zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku.
Ustawa o PIT określa źródła przychodów, są wśród nich „inne źródła”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12‒14 i art. 17 ustawy o PIT.
Z kolei – w myśl art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców, tj. działalności nierejestrowanej.
W analizowanej sprawie należy stwierdzić, że skoro sprzedaż książek będzie wykonywana na zasadach działalności nierejestrowej, o której mowa w art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT, to osiągnięte z tych czynności przychody można zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, traktując je jako przychody z „innych źródeł”.
Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2020 r., nr 0113-KDWPT.4011.95.2020.2.MH).
Uwaga! W razie przekroczenia limitu przychodu należnego określonego w art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców (tj. 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia) uznaje się, że podatnik, poczynając od dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości tego limitu – poczynając od dnia następującego po dniu, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, uzyskuje przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. art. 20 ust. 1bb ustawy o PIT). Przychody osiągnięte w okresie od dnia, w którym przekroczono ww. limit, do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG, a jeżeli wniosek nie został złożony w ustawowym terminie – do dnia, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, zalicza się do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT, tj. przychodów z innych źródeł (zob. art. 20 ust. 1bc ustawy o PIT).
Podstawa prawna:
•art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9, art. 20 ust. 1–1bc ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565)
•art. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)