W 2021 roku czeka nas podwyżka podatku od posiadania psa. Ile będziemy musieli zapłacić za nasze czworonogi? Gdzie i do kiedy należy go uiścić? Czy danina ta jest obowiązkowa?

Czym jest podatek od posiadania psów?

Jest to podatek samorządowy, który ustawowo nazywany jest opłatą od posiadania psów. Wpływy z tego podatku zasilają budżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, przy czym podatek od jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej encyklopedii >>>

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Zgodnie z treścią art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.

Co istotne ww. organ może (a nie musi) wprowadzić taki podatek. W praktyce oznacza to więc, że obowiązek jego uiszczenia będzie zależał od tego czy dany samorząd zdecyduje się taką daninę. Jak zatem mamy sprawdzić czy w miejscowości, w której mieszkamy obowiązuje podatek od posiadania psa? W tym celu najlepiej zajrzeć do Biuletynu Informacji Publicznej konkretnej gminy. W nim znajdziemy wszelkie niezbędne informacje.

Odpowiadając zaś na pytanie postawione w śródtytule: Podatek jest obowiązkowy, jeżeli dana gmina się zdecyduje na jego wprowadzenie.

Podatek od psa kto płaci?

Ustawa wprost wskazuje, że opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Ważne: Podatek pobierany jest od posiadacza psa, a nie jego właściciela.

Położenie akcentu na posiadaczy (a nie właścicieli) psów wynika z tego, że udowodnienie istnienia prawa własności psa może być w wielu przypadkach prawie niemożliwe – zwłaszcza w braku współpracy właściciela z organem podatkowym (tak: Dowgier Rafał i in., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, WKP 2020).

Ile wynosi podatek za psa?

Jak już zostało zasygnalizowane podatek ten jest wprowadzany przez radę gminy. Ona zatem określa w stosownej uchwale jego wysokość. Czy może ona jednak to zrobić dowolnie? Nie, nie może on przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.

Ważne: Stawka maksymalna jest ustalana na każdy rok oddzielnie.

W obecnym roku stawka maksymalna wynosi, 125,40 zł rocznie od jednego psa. W 2021 roku będzie wynosiła natomiast 130,30 zł.

Podane wyżej kwoty są jednak maksymalnymi jakie będziemy musieli zapłacić za naszego czworonoga. Rada gminy może bowiem w uchwale ustalić niższą opłatę bądź w ogóle z niej zrezygnować.

Dla przykładu w Warszawie właściciele czworonogów nie muszą go uiszczać, natomiast w gminie Jarczewo czy Brwinów stawka roczna opłaty od posiadania psa wynosi 50,00 zł od jednego psa, zaś w Pucku wynosi ona 60 zł.

Gdzie się płaci podatek od psa?

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy również informację w jaki sposób można uiścić podatek od psa. Najczęściej można go zapłacić:

  • w kasie gminy,
  • przelewem na jej konto,
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Podatek od psa do kiedy?

Płacony jest on co roku. O dokładnym terminie decyduje jednak rada gminy w uchwale. Informację o obowiązującym terminie powinniśmy znaleźć na stronie internetowej gminy.
Dla przykładu w Pucku opłatę od posiadania psów wpłaca się z góry bez wezwania na dany rok podatkowy jednorazowo w terminie płatności I raty zobowiązania podatkowego, t.j. do dnia 15 marca.

W Zebrzydowicach zaś opłata ta płatna jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Podatek od psa kto jest zwolniony?

Czy każdy zobowiązany jest do zapłaty tej daniny? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy we wspomnianym art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z treścią jego ust. 2 opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.