Podatnik może złożyć skargę do sądu na zawiadomienie o bezskutecznym złożeniu korekty deklaracji – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która w trakcie toczącego się postępowania podatkowego złożyła korekty deklaracji VAT.
Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że korekta jest bezskuteczna i przesłał spółce zawiadomienie o tym. Spółka nie zgadzała się z tym, że zakres korekty pokrywa się z zakresem trwającego postępowania. Wezwała więc naczelnika do usunięcia naruszenia prawa, a następnie złożyła skargę do sądu.
WSA w Łodzi ją odrzucił (sygn. akt I SA/Łd 601/17). Uznał, że na zawiadomienie o bezskutecznej korekcie deklaracji nie można złożyć skargi do sądu, bo – jak stwierdził – zawiadomienie, o którym mowa w art. 81b par. 2 ordynacji podatkowej, nie dotyczy uprawnień ani obowiązków podatnika, więc nie może być zaskarżone.
Nie zgodził się z tym Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że skarga jest dopuszczalna, bo zawiadomienie o bezskutecznym złożeniu korekty deklaracji mieści się w innych aktach dotyczących uprawnień lub obowiązków podatników, o których mowa w art. 3 par. 2 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).
– Co prawda organ informuje jedynie podatnika o bezskutecznej korekcie, ale nie jest tak, że czynność ta nie ma wpływu na uprawnienia podatnika – wyjaśniła sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek.
Dodała, że w praktyce zdarzają się spory o to, czy zakres postępowania lub kontroli jest taki sam jak zakres korekty deklaracji. Gdyby okazało się, że podatnik ma rację, a organ zawiadomił wcześniej o bezskuteczności korekty, to podatnik mógłby stracić uprawnienie do korekty np. w wyniku przedawnienia zobowiązania podatkowego.

orzecznictwo

Postanowienie NSA z 7 października 2020 r., sygn. akt I FSK 1934/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia