Nowości w prawie:

OD 30 WRZEŚNIA

Więcej czasu na zatwierdzenie

W 2020 r. ostatnim dniem na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. miał być 30 września. W ostatniej chwili wydano przepisy zmieniające ten termin dla niektórych jednostek – 29 września opublikowano bowiem rozporządzenie ministra finansów z 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1667). A jego przepisy weszły w życie już 30 września 2020 r. Jak poinformowało MF: „To kolejne działanie ułatwiające funkcjonowanie jednostek w czasie epidemii. Wychodzi one naprzeciw oczekiwaniom spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek, które nie mogą zorganizować posiedzeń i podejmować uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z powodu dużej liczebności organów oraz obowiązujących ograniczeń”. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych został wydłużony do sześciu tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz odbycia walnego zgromadzenia. Wydłużenie terminu dotyczy również pozostałych jednostek (poza spółkami handlowymi) posiadających liczne organy zatwierdzające, które nie mają możliwości podejmowania uchwał z wykorzystaniem bezpośrednich form porozumiewania się na odległość. W tym przypadku termin przedłużono do sześciu tygodni od dnia ustania wskazanych przesłanek.

OD 1 PAŹDZIERNIKA

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

Za okresy od 1 października 2020 r. wszystkie podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną. Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą stosować JPK_V7M, a rozliczający się kwartalnie – JPK_V7K. Po raz pierwszy nowy JPK_V7 trzeba będzie przesłać do 25 listopada 2020 r.
W części ewidencyjnej nowego JPK_V7 trzeba będzie wprowadzać nowe dane, m.in. oznaczenia grup towarowo-usługowych (GTU), procedur i typów dokumentów, których obecnie nie trzeba podawać w JPK_VAT. Przedsiębiorcy muszą więc sprawdzić, czy w swojej ofercie mają produkty i usługi, które trzeba oznaczać kodami GTU, i ocenić, czy sprzedają towary, usługi lub też świadczenia złożone. Warto także sklasyfikować systemy magazynowe (towaru), sprzedażowe i wykorzystywane do fakturowania, a także zaktualizować oprogramowanie komputerowe. Istotne jest również odpowiednie przeszkolenie pracowników z wprowadzania nowych danych do systemu, a w przypadku korzystania z usług biura rachunkowego także ustalenie zakresu i sposobu przekazywania informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania JPK_V7.
Przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK_V7 będzie też możliwe przy użyciu bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej wersji aplikacji e-mikrofirma oraz formularza interaktywnego, udostępnionych na Podatki.gov.pl.

OD 1 ORAZ 15 PAŹDZIERNIKA

Zmiany dla branży turystycznej

Przepisy dodatkowej tarczy dla turystyki – czyli ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639) – są odpowiedzią na trudną sytuację wywołaną pandemią wirusa COVID-19. Choć ustawa weszła w życie 1 października 2020 r., to znaczna część jej przepisów zacznie obowiązywać dopiero od 15 października 2020 r.
Nowela nie tylko zmienia zasady obecnie funkcjonujących form wsparcia (takich jak: voucher; zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych; świadczenie postojowe), lecz także wprowadza nowe instytucje. I tak zgodnie z nowymi przepisami są to: Turystyczny Fundusz Zwrotów (z którego dokonywane mają być wpłaty na rzecz klientów za niewykorzystane wycieczki) czy Turystyczny Fundusz Pomocowy (z którego w przyszłości mają być finansowane działania w sytuacjach kryzysowych dla branży turystycznej).

OD 30 PAŹDZIERNIKA

Sprawniejsza egzekucja z rachunków bankowych

Od 30 października zaczną obowiązywać zmiany w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427) dotyczące egzekucji z rachunków bankowych. Po ich wejściu w życie zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmie również środki pieniężne wpłacone na inny rachunek, który został otwarty po dokonaniu zajęcia. Podobnie jak w przypadku egzekucji sądowej, zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie będzie obejmować kwot pochodzących ze wskazanych w ustawie świadczeń socjalnych (m.in. alimentów, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz pomocy społecznej; dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i dla sierot zupełnych; zasiłków dla opiekunów). Ponadto wprowadzono elektronizację zajęć wierzytelności z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, co ma usprawnić egzekucję z rachunków prowadzonych przez kasy.
Ważne obowiązki:

do 12 i 15 PAŹDZIERNIKA

Sprawozdania finansowe

Z powodu COVID-19 o trzy miesiące przedłużono m.in. terminy dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (wyjątkiem są jednostki podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – w ich przypadku ww. obowiązki przesunięto o dwa miesiące). Zrobiono to na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1667). Teraz kolejny raz zmieniono przepisy tego aktu i przesunięto termin dla niektórych jednostek (o czym wyżej). Jednak ta ostatnia zmiana nie dotyczy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej. Generalnie osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej niewpisane do KRS swoje sprawozdania przekazują elektronicznie do szefa KAS w ciągu 10 dni od ich zatwierdzenia. Ze względu na to, że termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2019 r. przedłużono do 30 września 2020 r. zatwierdzone sprawozdanie do szefa KAS można złożyć do 12 października 2020 r. (termin przesunięty, bo 10 października wypada w sobotę). Chyba że sprawozdanie zostało zatwierdzone wcześniej lub mają do niego zastowanie przepisy nowego rozporządzenia. Ponadto jednostki nieobjęte wpisem do KRS, jeśli ich sprawozdanie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, zatwierdzone sprawozdania za 2019 r. składają do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (do 15 października br. ). Zaś jednostki niepodlegające nadzorowi KNF w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu, o ile termin zatwierdzenia sprawozdań nie został przesunięty na mocy rozporządzenia ministra finansów z 28 września 2020 r., składają sprawozdanie za 2019 r. do KRS – mają na to czas do 15 października 2020 r. Jeżeli sprawozdanie nie zostanie zatwierdzone w terminie, wtedy należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po wyznaczonym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu. Spółdzielnie muszą wziąść pod uwagę nowe rozporządzenie w tym zakresie (o czym wyżej). Wydłużony został też termin na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2019 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 r.” do właściwego terytorialnie oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjenci wsparcia z PFRON muszą złożyć wymienione dokumenty do 15 października 2020 r. , jeśli tego nie zrobią, nie otrzymają środków. Ten obowiązek dotyczy tylko średnich i dużych przedsiębiorstw. Jeżeli beneficjenci pomocy takich sprawozdań nie sporządzają, składają oświadczenie. Zaś mikro lub małe przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie muszą przekazywać sprawozdań finansowych oraz oświadczeń o braku obowiązku ich sporządzania. Dokumentów tych nie muszą też składać wnioskodawcy ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Poza tym przedsiębiorcy, którzy złożą elektroniczne sprawozdania finansowe do KRS, też nie mają obowiązku składania ich do PFRON.

DO 27 PAŹDZIERNIKA i 10 LISTOPADA

PPK w małych i średnich firmach

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Wdrażające PPK małe i średnie firmy muszą pamiętać, że:
a) do 25 września pracodawca i przedstawiciele pracowników (osób zatrudnionych) powinni byli wspólnie wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała środkami uczestników gromadzonymi w ramach PPK; dopiero jeżeli w tym terminie porozumienie nie zostało osiągnięte, wyboru instytucji dokonuje sam pracodawca;
b) do 27 października pracodawca powinien zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, która reguluje zasady prowadzenia programu u danego pracodawcy;
c) nie później niż do 10 listopada pracodawca, działając w imieniu osób zatrudnionych, powinien zawrzeć z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK i dołączyć do niej listę uczestników programu (aktualizowaną na bieżąco); ta umowa jest podstawą uczestnictwa poszczególnych pracowników w PPK;
d) do 15 grudnia albo do 15 stycznia 2021 r. pracodawca jest zobowiązany odprowadzić pierwsze składki uczestników do programu – termin zależy od momentu wypłaty wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych