Obywatelka Federacji Rosyjskiej, legitymująca się kartą pobytu czasowego w Polsce, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, gdy otrzyma darowiznę od męża – Polaka.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, odpowiadając na pytanie jednego z notariuszy, do którego zgłosiło się małżeństwo: mąż był obywatelem polskim, z żona – obywatelką Federacji Rosyjskiej.
Oboje planowali zawarcie umowy przeniesienia własności udziału w lokalu mieszkalnym i w garażu wielostanowiskowym – z majątku osobistego męża do majątku wspólnego obojga małżonków.
Notariusz spytał, czy w takiej sytuacji powinien pobrać podatek od spadków i darowizn. Zwrócił uwagę na zwolnienie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatków od spadków i darowizn. Ma ono zastosowanie, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 ustawy).
Ze złożonego przez małżonków oświadczenia wynikało, że ich wspólnym miejscem zamieszkania jest Polska i że przebywają tu z zamiarem stałego pobytu. Żona jest wprawdzie obywatelką Federacji Rosyjskiej, ale oświadczyła, że Polska jest jej centrum interesów życiowych, bo wiążą ją z naszym krajem najściślejsze powiązania osobiste, gospodarcze i ekonomiczne. Wskazała, że w Polsce mieszkają jej najbliżsi (mąż i 11-miesięczny syn, nad którym sprawuje opiekę), pracuje tutaj i z tym krajem wiąże swoją przyszłość.
Co prawda posiadana przez nią karta pobytu nie wskazuje adresu zameldowania, ale – jak podkreśliła żona – zameldowana jest ona na pobyt czasowy pod adresem lokalu, gdzie też mieszka wraz z mężem i synem. Zapewniła też, że będzie się starać o zezwolenie na pobyt stały i o kolejne dokumenty.
Wątpliwości notariusza wzięły się z tego, że karta czasowego pobytu, która wskazywała na adres zameldowania w Polsce, miała wygasnąć pod koniec 2021 r.
Dyrektor KIS potwierdził jednak, że notariusz nie jest zobowiązany do poboru podatku od planowanej darowizny. Skoro przyszła obdarowana oświadczyła, że jej centrum życiowym jest Polska, tu mieszka wraz z najbliższą rodziną, a także zamierza starać się o zezwolenie na pobyt stały i kolejne dokumenty, to podjęte przez nią aktywności uzewnętrzniają zamiar stałego pobytu w Polsce i wskazują na faktyczne zamieszkanie na terytorium Polski – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB-KDIB2-3.4015.89.2020.2.BD