W ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową można rozliczać koszty wynagrodzeń nie tylko osób pracujących bezpośrednio w laboratorium, dziale technologii itp., lecz również osób na stanowiskach kierowniczych uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych – wynika z wyroku WSA w Gliwicach.
Z pytaniem o możliwość rozliczenia kosztów wynagrodzeń osób na kierowniczych stanowiskach, nadzorujących realizację projektów B+R, zwróciła się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej spółka z branży elektronicznej. Szczegółowo opisała profil swojej działalności (produkcja innowacyjnych urządzeń) i poszczególne etapy realizacji projektów. Wyjaśniła, że osoby pełniące funkcje kierownicze sprawują nadzór nad prowadzonymi pracami B+R i doradzają innym pracownikom przy wykorzystaniu wiedzy technicznej i doświadczenia.
Sprecyzowała, że do obowiązków osób na kierowniczych stanowiskach należą między innymi:
■ opracowywanie strategii w zakresie rozwoju technologicznego firmy, w tym prowadzenie analiz rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii;
■ analizowanie i optymalizowanie procesów technologicznych;
■ uczestniczenie w opracowywaniu budżetu organizacji w części dotyczącej wdrożeń i rozwoju technologicznego;
■ nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie wykorzystywanych technologii;
■ wypracowywanie sprawnych i akceptowalnych metod współpracy poszczególnych działów funkcjonujących u wnioskodawczyni;
■ przygotowywanie kosztorysów.
Spółka liczyła na potwierdzenie, że koszty osobowe związane z zatrudnieniem tych osób może rozliczyć w ramach ulgi B+R. Argumentowała, że wykonywane przez kierowników prace są nieodzowną częścią realizacji projektów B+R i są niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.
Dyrektor KIS nie zgodził się jednak ze spółką (interpretacja o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.364.2019.1.MO). Stwierdził, że prace realizowane przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie spełniają wymagań zdefiniowanych w art. 4a pkt 26–28 ustawy o CIT i nie wiążą się bezpośrednio z prowadzoną działalnością B+R. Wpierają one jedynie działalność B+R – uznał organ.
W skardze do sądu spółka odwołała się do Podręcznika Frascati „Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej”. Obowiązuje on w krajach OECD do celów statystycznych i zawiera standardowe procedury dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.
Według tego podręcznika koszty działalności B+R obejmują wszystkie koszty „niezbędne do prawidłowej realizacji działalności B+R”, w tym w szczególności:
■ wykonywanie prac naukowo-technicznych na potrzeby projektów (projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów i badań, konstruowanie prototypów itd.);
■ planowanie i kierowanie projektami B+R, szczególnie w ich aspekcie naukowo-technicznym;
■ przygotowywanie raportów cząstkowych i końcowych dla projektów badawczo-rozwojowych, szczególnie w odniesieniu do aspektów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi;
■ obsługa administracyjna, koordynacja, kierowanie projektami badawczo-rozwojowymi.
Spółka dodała, że do tego podręcznika odwołuje się samo Ministerstwo Finansów w objaśnieniach do ulgi B+R.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację. Zwrócił uwagę na to, że osoby sprawujące funkcje kierownicze mają być zaangażowane w prace B+R nie tylko poprzez sprawowanie nadzoru nad pracownikami, lecz także poprzez doradzanie przy wykorzystaniu wiedzy technicznej i doświadczenia. Nie zgodził się więc z dyrektorem KIS, że czynności nadzorcze czy kontrolne nie mają charakteru „twórczego”, skoro czynności osób kontrolowanych czy korzystających z doradztwa miałyby taki charakter.
Jeśli więc działalność nadzorowanych i kierowanych pracowników jest twórcza (a temu organ nie zaprzeczał), to tym bardziej należy tę cechę przypisać działaniom kadry wyższego szczebla, pod której nadzorem i kierunkiem przeprowadzane są symulacje i testy prototypów – stwierdził WSA.
Wyjaśnił, że sprawowanie nadzoru nad pracami o charakterze twórczym jest również pracą twórczą, zwłaszcza jeśli częścią „nadzoru” jest doradzanie innym pracownikom.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gliwicach z 23 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1588/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia