ANALIZA

Wrozliczeniu za 2007 rok podatnik, który będzie chciał przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, powinien ją tylko wskazać w dekla-racji. Pozostałymi formalnościami zajmie się naczelnik urzędu skarbowego. Ta uproszczona procedura jest stosowana po raz pierwszy w rozliczeniu za 2007 rok. Powinna być ona zachętą do przekazywania części podatku potrzebującym, zwłaszcza że podatnik nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Po prostu mniej pieniędzy do swojej kasy zgarnie fiskus, bo będzie musiał podatkiem podzielić się z wybraną przez podatnika organizacją pożytku publicznego. Pomocny w przekazaniu 1 proc. podatku będzie publikowany dziś przez GP wykaz tych organizacji.

Wybór organizacji

Zmiana zasad zasilania kont organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Jej celem było uproszczenie mechanizmu przekazywania części podatku polegające na tym, aby to urząd skarbowy, a nie podatnik dokonywał wpłaty na rachunek bankowy danej organizacji. Wcześniej to podatnik musiał wpłacać część podatku, zadbać o dowód wpłaty, a następnie wykazać przekazaną kwotę w zeznaniu PIT.

Zmiana zasad przekazywania części podatku nie oznacza jednak, że darczyńcy zostali pozbawieni prawa do swobodnego ich przekazywania. Nadal to podatnik decyduje o tym, czy chce wspomóc cele statutowe danej organizacji. Wprowadzone zmiany dotyczą jedynie mechanizmu przekazywania 1 proc.

Obowiązki przejmuje fiskus

Obecnie podatnik, który chce podzielić się 1 proc. swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji. Jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28 - składanym do końca stycznia, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38 - składanych do końca kwietnia) powinien podać wysokość wnioskowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1 proc. podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać jedną organizację z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym w drodze obwieszczenia przez ministra pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, opublikowanym w dzisiejszym wydaniu GP. W wykazie tym nie są uwzględniane organizacje prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Warto w tym miejscu wspomnieć - o czym informowaliśmy już na łamach GP - że podatnik w jednym zeznaniu podatkowym ma prawo do wpisania jednej organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać część swojego podatku. Jednak w sytuacji, gdy składa kilka zeznań podatkowych, w każdym może wpisać innego obdarowanego. To z kolei oznacza, że jedna osoba może przekazać wpłatę nawet kilku organizacjom.

Gdy zeznanie za 2007 rok z podaną jednoprocentową wpłatą wpłynie do urzędu skarbowego, przekazaniem pieniędzy zajmie się naczelnik tego urzędu. Ma na to trzy miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. W konsekwencji wpłaty z tytułu 1 proc. podatku z rozliczenia za 2007 rok wpłyną do organizacji pożytku publicznego najpóźniej 30 lipca 2008 r. Co więcej, fiskus darowiznę przekaże tylko wtedy, gdy zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.

Oznacza to, że podatnik, który chce obdarować organizację pożytku publicznego częścią swojego podatku, musi złożyć zeznanie najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. Gdy spóźni się choć jeden dzień, podatek nie zostanie przekazany.

Trzeba też wiedzieć, że urząd przekaże wpłatę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego po pomniejszeniu jej o koszty przelewu bankowego. Jednak w praktyce większość banków rezygnuje z opłat od tego typu wpłat lub są one symboliczne, np. jednozłotowe.

Dane w zeznaniu

Zmianę zasad przekazywania 1 proc. odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych za 2007 rok. Zawierają one specjalne rubryki, poświęcone tej wpłacie (patrz obok).

Jednocześnie podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce: Inne informacje.

Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji, określonym w statucie, oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

OPINIE

ANNA MAZGAL

ekspert z Pozarządowego Biura Rzecznictwa i Interwencji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych


Podatnik, który zdecyduje się na przekazanie 1 proc. podatku, powinien zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, musi wiedzieć, że to nie on przelewa obliczoną kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku. Przelewu dokona urząd skarbowy, według jego wskazania. Zadaniem podatnika jest zatem prawidłowa identyfikacja jednej organizacji, której chce przekazać wpłatę. Po drugie, identyfikacja organizacji odbywa się na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego. W wykazie znajdują się organizacje, które miały status organizacji pożytku publicznego 30 listopada 2007 r. Jeśli podatnik wskaże organizację, która w wykazie nie figuruje, wskazanie będzie bezskuteczne.

Po trzecie, kiedy podatnik odnajdzie już interesującą go organizację, jej dokładną nazwę oraz numer KRS wpisze dane do formularza PIT. Jeśli chce wesprzeć konkretny program organizacji, może wpisać w rubryce PIT: Inne informacje, o jaki obszar działalności chodzi.

TOMASZ ADASZEWSKI

prawnik w departamencie pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Zgodnie z nowymi zasadami przekazywania 1 proc. podatku naliczonego podatnik wskazuje organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. z wykazu opublikowanego w Monitorze Polskim. Wykaz zawiera ok. 5,6 tys. podmiotów. Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych spis ten ma charakter wiążący, tym samym podatnik nie ma możliwości wybrania organizacji pożytku publicznego innej niż wymienione w obwieszczeniu. Wykaz został opracowany na podstawie stanu w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 30 listopada 2007 r. Organizacje pożytku publicznego umieszczone w spisie uwzględniono w systemach informatycznych wykorzystywanych przez administrację podatkową przy analizie deklaracji podatkowych. Deklaracje zawierające wskazanie na podmiot nieuwzględniony w obwieszczeniu zostaną automatycznie odrzucone przez system i prawdopodobnie podatnik będzie musiał skorygować deklarację.