Od 2021 r. ośmiokrotnie wzrośnie limit przychodów uprawniający do zryczałtowanej formy opodatkowania. Co więcej, będą mogli z niej korzystać m.in. prawnicy, notariusze, księgowi, doradcy podatkowi, architekci.
ikona lupy />
DGP
Ryczałt co roku wybiera ponad milion podatników. Po zmianach prawo do niego będzie miało jeszcze więcej osób.
Po pierwsze obecny limit 250 tys. euro zostanie podniesiony do 2 mln euro. Podwyżka ta nastąpi już od 1 stycznia 2021 r., a nie jak wcześniej zapowiadano dwuetapowo.
Po drugie zmieni się katalog wyłączeń.

Mniej wyłączeń

Dziś określa on 58 branż, które nie mogą korzystać z ryczałtu. Są to m.in. usługi prawnicze, księgowe i architektów. Od 1 stycznia 2021 r. zostanie usunięta większość ograniczeń.
– Pozostaną tylko te, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa, np. odnośnie aptek, kantorów, handlu częściami samochodowymi – tłumaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas ubiegłotygodniowej konferencji.
Projekt zakłada też poszerzenie definicji wolnych zawodów. Dziś obejmuje ona działalność: lekarzy (w tym stomatologów i weterynarzy), techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, tłumaczy oraz nauczycieli udzielających lekcji na godziny. Co więcej, aby stosować ryczałt, nie mogą oni świadczyć usług przedsiębiorcom. Teraz to ograniczenie zostanie zniesione, a katalog wolnych zawodów zostanie poszerzony o 20 pozycji, w tym m.in. o zawody: psychologa, radcy prawnego, notariusza, adwokata, księgowego, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego.
Uchylony zostanie bowiem załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.).
Zawody te będzie można wykonywać również w ramach działalności gospodarczej i to również nie wykluczy z ryczałtu.

Zmiany w stawkach

Zmienią się także niektóre stawki podatku. Dla wolnych zawodów zostanie ona obniżona z 20 proc. do 17 proc. Jeśli natomiast usługi prawne, rachunkowo-księgowe, doradztwa podatkowego i inne wykluczone dziś z ryczałtu będą świadczone w ramach działalności gospodarczej (a nie wolnego zawodu), to zastosowanie będzie miała stawka 15 proc.
Takim samym 15-proc. ryczałtem zostaną objęte przychody z usług obciążonych obecnie 17-proc. stawką (np. parkingowych).
Tylko 10-proc. ryczałt zapłacą osoby świadczące usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Obecnie w ogóle nie mogą one korzystać z tej uproszczonej formy opodatkowania.
Według dwóch stawek, tj. 8,5 proc. oraz 12,5 proc., od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł opodatkowane będą w większości przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem. Dziś stawki te dotyczą głównie najmu prywatnego.
Te same dwie stawki (8,5 proc. oraz 12,5 proc.) będą przewidziane dla przychodów ze świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów oraz z wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Jan Sarnowski poinformował, że MF rozważa dalsze obniżki stawek.

Także w karcie

Zmiany mają też dotyczyć karty podatkowej. Podatnik będzie mógł stosować kartę podatkową również wtedy, gdy jego małżonek będzie prowadzić taką samą działalność, także opodatkowaną kartą (nadal nie będzie to możliwe, gdy małżonek będzie stosować do tej samej działalności zasady ogólne PIT lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
Będzie też możliwe czasowe zwiększenie zatrudnienia przez opłacających kartę podatkową. W latach 2021‒2024 będzie można zatrudnić nawet o trzech pracowników więcej, niż wynika to z ograniczeń podanych dla poszczególnych usług w załączniku do ustawy.
Tak jest Tak będzie
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Limit przychodów 250 tys. euro 2 mln euro
Limit uprawniający do kwartalnego rozliczenia 25 tys. euro 200 tys. euro
Definicja wolnego zawodu Jest to wykonywanie działalności przez: – lekarzy (również stomatologów i weterynarzy), – techników dentystycznych, – felczerów, – położne, – pielęgniarki, – tłumaczy, – nauczycieli udzielających lekcji na godziny. Warunek – działalność nie może być wykonywana m.in. na rzecz osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą. Katalog ten zostanie rozszerzony o: – psychologów, – fizjoterapeutów, – adwokatów, notariuszy i radców prawnych, – architektów, – inżynierów budownictwa, – rzeczoznawców budowlanych, – biegłych rewidentów, – księgowych, – agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, – brokerów reasekuracyjnych i brokerów ubezpieczeniowych, – doradców podatkowych, – doradców restrukturyzacyjnych, – maklerów papierów wartościowych, – doradców inwestycyjnych i agentów firm inwestycyjnych, – rzeczników patentowych. Uwaga! Wolnym zawodem będzie też działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej i podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą.
Stawki podatku m.in.: – dla wolnych zawodów, – usługi np. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, parkingowych – usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek 20 proc. 17 proc. brak możliwości stosowania ryczałtu 17 proc. 15 proc. 10 proc.
OPINIA

Będzie mniej sporów o najem

Aleksandra Trocińska doradca podatkowy z Grant Thornton
Zaproponowane zmiany w ryczałcie co do zasady zasługują na aprobatę. Dobrą i miejmy nadzieję likwidującą wszelkie wątpliwości interpretacyjne jest zwłaszcza zmiana definicji przychodów z najmu i dzierżawy (opodatkowanych stawką 8,5 proc., a od nadwyżki ponad 100 tys. zł ‒ 12,5 proc.). Obecnie cały czas są spory o skalę działalności (np. ilość wynajmowanych lokali), która wyklucza, zdaniem organów, brak możliwości opodatkowania dochodów z najmu podatkiem zryczałtowanym.
Na aprobatę zasługuje też propozycja rozszerzająca katalogu wolnych zawodów. Zrezygnowano z ograniczenia, że ryczałt mogą płacić tylko podatnicy wykonujący wolny zawód, którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Było to mocne ograniczenie, niepasujące do współczesnych realiów gospodarczych.
Poszerzony miałby też być katalog działalności, które mogą być objęte ryczałtem. Nadal jednak wielu branż to nie obejmie, co uderza szczególnie w małych przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów argumentuje, że zmiany mają zachęcać do prowadzenia własnych biznesów przez obywateli. Dobrze byłoby w takim razie, by uproszczoną formą rozliczeń objąć większą liczbę branż.