Sejm uchwalił w czwartek ustawę, która poszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Do zwolnienia będą mieć prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

W myśl nowych przepisów o podatku od spadków i darowizn zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny przysługuje osobom, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Za przyjęciem nowych regulacji opowiedziało się 452 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wytrzymało się 4 posłów.

Nowe rozwiązania obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Autorzy przepisów zaznaczyli, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.

Podczas środowej dyskusji w Sejmie nad zgłoszonym przez posłów KO projektem o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn posłowie ocenili go jako "słuszny i oczekiwany". "To ustawa jasna i oczywista" - podkreślił Tadeusz Cymański (PiS). Zwrócił uwagę, że "o ile ze zwolnienia ze spadku korzystają zstępni, najbliższa rodzina, o tyle osoby, których los doświadczył w sposób szczególny powinny być w pierwszej kolejności tym objęte".

Krystyna Skowrońska (KO), podkreśliła, że projekt odpowiada na "potrzebę więzi rodzinnych, nie tylko biologicznych" i wyraziła nadzieję, że "znajdzie on szczęśliwy finał". Z kolei Maciej Konieczny (Lewica) zaznaczył, że przepisy zwalniające od spadków i darowizn osoby tworzące rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka sprawią, że "państwo będzie dla ludzi". Również Krzysztof Paszyk, wypowiadający się w imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Polska-Polskie Stronnictwo Ludowe-Kukiz15, ocenił, że słuszny jest postulat zrównania sytuacji osób pozostających pod pieczą zastępczą z sytuacją występującą w rodzinach naturalnych.