W ramach działającego przy ministrze finansów Komitetu Standardów Rachunkowości została powołana grupa robocza, która pracuje nad rekomendacjami dla resortu w sprawie zmian ustawy o rachunkowości.
Poinformowała o tym Agnieszka Stachniak, zastępca dyrektora departamentu efektywności wydatków publicznych i rachunkowości w Ministerstwie Finansów na konferencji Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.
Wyjaśniła, że ustawa o rachunkowości nie przeszła od 2000 r. większych zmian, a przy nowelizacji trzeba będzie uwzględnić powszechność prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej.
Co prawda były już zmiany podążające za cyfryzacją, dotyczące dowodów księgowych, przechowywania dokumentów i sprawozdań finansowych, ale – jak wyjaśniła Agnieszka Stachniak – nie zostały zaktualizowane pod tym kątem przepisy dotyczące samego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zmiany w tym zakresie postulowano w badaniu ankietowym, które przeprowadziło Ministerstwo Finansów.