Spółki komandytowe zapłacą CIT, więcej podatników będzie mogło opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a osoby zarabiające za granicą nie skorzystają już z ulgi abolicyjnej.To tylko część ze zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów. Znajdą się one w projekcie nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który został już wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych pod pozycją UD126. Rząd zakłada jego przyjęcie jeszcze w III kwartale br.
Celem ma być uszczelnienie systemu tak, aby „zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu”.

Spółki osobowe i nieruchomościowe

Jedna z ważniejszych zmian ma dotyczyć spółek komandytowych i spółek jawnych, w których nie są ujawniani wspólnicy. Obecnie takie podmioty nie muszą opłacać CIT, bo obowiązek ten spoczywa właśnie na wspólnikach. MF przyznał jednak, że obecnie przepisy pozwalają im unikać podatku i tworzyć struktury optymalizacyjne. Po zmianach to spółka komandytowa zapłaci daninę. Łatwiej tez będzie kontrolować wspólników spółki jawnej.
Kolejne nowości dotkną spółek nieruchomościowych (to podmioty, w których większość majątku stanowią nieruchomości, dzięki czemu w niektórych sytuacjach ułatwiona jest optymalizacja podatku). Daninę od zbycia udziałów w takim podmiocie zapłaci właśnie spółka nieruchomościowa, a nie ich sprzedawca (udziałowiec).

Niższy CIT i finansowanie dłużne

Z 1,2 mln euro do 2 mln euro wzrośnie roczny limit przychodów uprawniający do stosowania obniżonej 9-proc. stawki CIT. Podatnicy CIT będą też mieć obowiązek sporządzić i podać do publicznej wiadomości politykę podatkową za dany rok. Resort chce też doprecyzować nazwę i algorytm wskaźnika pozwalającego wyliczyć maksymalną wysokość kosztów finansowania dłużnego, jakie w danym roku podatkowym może obciążyć dochód lub stratę podatnika. Planuje wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.
Nowelizacja przepisów ograniczy również możliwość rozliczania straty w sytuacji, gdy spółka przejęła inny podmiot lub wniesiono do niej aport w postaci przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, ewentualnie wkład pieniężny, za który nabyto przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
Kolejna zmiana ma być doprecyzowaniem art. 14a ustawy o CIT. Z przepisu będzie wprost wynikać, że przychodem jest również przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego ma rzecz jej wspólników, akcjonariuszy czy członków spółdzielni.

Amortyzacja i podatek minimalny

Kolejna nowość ma ograniczyć możliwość manipulacji wysokością stawki amortyzacyjnej przez podatników korzystających ze zwolnienia. Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych w przepisach ustawy o CIT zostaną też zbliżone do zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
W projekcie znajdą się również zmiany w zakresie cen transferowych, które mają na celu zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym. Wydłużone odpowiednio zostanie również obowiązywanie zwolnienia z podatku minimalnego na wypadek, gdyby stan epidemiczny w Polsce trwał dłużej niż do końca br.

PIT i ryczałt ewidencjonowany

Najważniejsza zmiana w ustawie o PIT to likwidacja ulgi abolicyjnej, która pozwala poprawić sytuację podatników zarabiających w krajach, gdzie jako metoda unikania podwójnego opodatkowania obowiązuje mniej korzystna metoda proporcjonalnego odliczenia.
Resort finansów nie zapomniał też o ryczałtowcach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z 250 tys. do 2 mln euro wzrośnie limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu, co ma zwiększyć atrakcyjność takiej preferencji. W tym samym celu zmieniona zostanie definicja wolnych zawodów (wiele z nich nie ma prawa do ryczałtu). Zmniejszą się niektóre stawki zryczałtowanej daniny, ujednolicona zostanie stawka dla najmu (8,5 proc. i 12,5 proc.) i zakwaterowania (17 proc.). MF chce również zlikwidować wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka i czasowo pozwolić podatnikom opłacającym kartę na zwiększenie zatrudnienia.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i innych ustaw: wpisany do wykazu prac legislacyjnych