Limit przychodów uprawniający do zastosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jest zbyt niski – wskazało Ministerstwo Rozwoju w swoim piśmie konsultacyjnym.
Uwagi dotyczą projektu nowelizacji ustawy o CIT, który od 2021 r. ma wprowadzić estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. W nowym rozwiązaniu chodzi o to, że podatek będzie płacony dopiero w momencie wypłaty zysku.
Jednym z warunków zastosowania systemu estońskiego będzie to, aby przychody spółki nie przekraczały 50 mln zł. Według Ministerstwa Rozwoju limit ten jest zbyt niski i powinien być zwiększony tak, by z tej formy opodatkowania mogły korzystać również średnie firmy.
Reklama
Resort zwrócił uwagę, że to „właśnie średnie firmy mają większy potencjał inwestycyjny i to właśnie w odniesieniu do nich ryczałtowa forma opodatkowania może przynieść najbardziej efektywny bodziec proinwestycyjny”.
MR uważa też, że niektóre przepisy są nieprecyzyjne. Jedna z wątpliwości związana jest z obowiązkiem systematycznego inwestowania. Spółki będą musiały ponosić nakłady m.in. na samochody osobowe, środki transportu lotniczego, taboru pływającego oraz inne składniki majątku, z wyjątkiem tych, które służą przede wszystkim celom osobistym udziałowców (akcjonariuszy) lub członków ich rodzin. Resort rozwoju uważa, że nie jest jasne, jakie kryteria trzeba będzie przyjąć do oceny, czy dany składnik jest użytkowany „głównie do celów osobistych”. – Czy pojęcie „głównie” miałoby oznaczać, że np. 50 proc. wykorzystania samochodu osobowego stanowi dopuszczalną ilość, aby podatnik mógł zakwalifikować jego zakup jako „bezpośredni nakład inwestycyjny”? – pyta MR.
Resort zwrócił też uwagę, że zgodnie z projektem z grona podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem wykluczone będą spółki, których wspólnikiem jest osoba fizyczna posiadająca prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji. – Może to ograniczać działanie firm rodzinnych, wykluczając członków rodzin prowadzących działalność gospodarczą w kilku spółkach – podkreślił MR.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o CIT i innych ustaw w konsultacjach