W dodawanym z dniem 1 października 2020 r. art. 109 ust. 3e ustawy o VAT będzie okre- ślony obowiązek korygowania ewidencji VAT przesłanej w ramach nowego pliku JPK_VAT. Podatnik będzie miał taki obowiązek, gdy w przesłanej ewidencji zostaną stwierdzone błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, jak również w przypadku zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji.

Podatnik będzie miał na korektę ewidencji VAT 14 dni od dnia stwierdzenia przez siebie, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, albo od zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji. W kolejnych dodawanych z dniem 1 października 2020 r. przepisach będą zawarte regulacje mające na celu zobligowanie podatników do dołożenia większej staranności przy przesyłaniu ewidencji w ramach nowego pliku JPK_VAT. Z nowych przepisów będzie bowiem wynikać:

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej książce "Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją" >>>>>

1) uprawnienie naczelnika urzędu skarbowego do wezwania do skorygowania stwierdzonych w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji (zob. dodawany art. 109 ust. 3f ustawy o VAT);
2) określenie czternastodniowego terminu (liczonego od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w pkt 1) na przesłanie przez podatnika ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwa- niu lub złożenie wyjaśnień wskazujących, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu (zob. dodawany art. 109 ust. 3g ustawy o VAT);
3) kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd, nakładana w formie decyzji na podatników, którzy nie prześlą skorygowanej ewidencji, nie złożą wyjaśnień lub zrobią to po terminie, albo w złożonych wyja- śnieniach nie wykażą, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu (zob. dodawany art. 109 ust. 3h ustawy o VAT); kara ta nie jest jednak nakładana na podatników będących osobami fizycz- nymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wy- kroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe (zob. dodawany art. 109 ust. 3i ustawy o VAT); na uisz- czenie kar pieniężnych, o których mowa, podatnicy będą mieć 14 dni od dnia doręczenia decyzji (zob. dodawany art. 109 ust. 3k ustawy o VAT).

Kary pieniężne nie będą nakładane na podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Zasady, które będą obowiązywać przy dokonywaniu korekt w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT, zostały wskazane w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją. Z jej treści wynika, że:

1. W przypadku korekty przesłanej ewidencji należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.
2. Korekty błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprze- dazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Jeśli natomiast podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

3. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego („in plus” lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.
4. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in plus” lub „in minus” należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego. Natomiast w przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in minus”, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy doku- ment pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego.

Omawiane zasady dotyczą wyłącznie korekt ewidencji VAT, które będą przesyłane w ramach nowego pliku JPK_VAT. Korekty informacji o ewidencji VAT przesyłanych w ramach obecnie przesyłanego pliku JPK_VAT będą dokonywane na dotychczas obowiązujących zasadach.

Do korekt ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe, poprzedzających rozliczenie na nowych zasadach, trzeba będzie stosować regulacje prawne obowią- zujące za okres, za który jest składana korekta ewidencji (czyli korekty JPK_VAT złożonych pierwotnie na obecnie obowiązujących zasadach składane będą również według obecnych zasad).

Ewidencje VAT przesyłane w ramach nowych plików JPK_VAT będą mogły być przez podatników korygowane. Konieczne w tym celu będzie ponowne przesłanie nowych plików JPK_VAT. Z dniem 1 października 2020 r. dodane również zostaną regulacje mające na celu zobligowanie podatników do dołożenia większej staranności przy przesyłaniu ewidencji w ramach nowego pliku JPK_VAT. Z nowych przepi- sów wynikać będzie możliwość nakładania na podatników kar pieniężnych za popełnione w tym zakresie błędy.