Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym ma miejsce dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przysądzeniu własności. Skoro w tej dacie nie było już zwolnienia z PCC, to danina powinna trafić do budżetu – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o mężczyznę, który 16 września 2015 r. wziął udział w licytacji nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Jako jedyny uczestnik nabył ją za cenę wywołania. W tym samym dniu zostało wydane postanowienie o przybiciu, które nie zostało zaskarżone i się uprawomocniło. W związku z wykonaniem warunków licytacyjnych postanowieniem z 14 stycznia 2016 r. sąd przysądził prawo własności nieruchomości na rzecz nabywcy. Postanowienie to uprawomocniło się 24 października 2016 r.
Pech chciał, że w tym czasie zmieniły się przepisy. Do 31 grudnia 2015 r. obowiązywał bowiem art. 2 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w świetle którego nie podlegały podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Regulacja ta została jednak uchylona 1 stycznia 2016 r. przez art. 23 ust. 2 lit. a ustawy zmieniającej.