Na indywidualny rachunek podatkowy zaczną trafiać również kwoty od organu egzekucyjnego ściągnięte w związku z zadłużeniem podatnika wobec naczelnika urzędu skarbowego – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Delegację do jego wydania wprowadziła nowelizacja z 5 czerwca 2020 r. ustawy o PIT, o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065), która weszła w życie 1 lipca 2020 r.
W projekcie zostały wymienione również pozostałe należności, które podatnik już dziś musi wpłacać na swój mikrorachunek, tj. z tytułu PIT, CIT i VAT. Dotychczas jednak nie było to tak szczegółowo określone, a przepisy w tym zakresie znajdowały się w ordynacji podatkowej. Teraz ma się to zmienić ‒ dokładna lista zostanie określona w załączniku do rozporządzenia. Wykaz został podzielony na trzy części według rodzajów podatków, tj. CIT, PIT i VAT. W każdej z tych części zostały ujęte należności wynikające z określonych deklaracji lub zeznań.
Reklama
Takie rozwiązanie ma zapobiec wątpliwościom podobnym do tych, które na początku 2020 r. powstały wobec mandatów i grzywien. Nie było wiadomo, czy mają być uiszczane na indywidualnie konto podatkowe. Teraz będzie już jasne, że nie.
Dzięki wprowadzeniu delegacji do wydania rozporządzenia ministrowi finansów łatwiej będzie też rozszerzać katalog należności, które mają trafiać na mikrorachunek (nie będą potrzebne zmiany w ustawie). Docelowo bowiem podatnik ma regulować wszystkie swoje podatki i niepodatkowe należności tylko przy jego użyciu.
Jednak jak wyjaśnia resort w uzasadnieniu, rozbudowa katalogu będzie uzależniona od uwarunkowań technicznych i organizacyjnych.
Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego – w konsultacjach