Użytkownik wieczysty powinien płacić podatek od nieruchomości już od dnia złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sędzia Jerzy Płusa zwrócił uwagę na jednoznaczną treść art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.), z którego wynika, że wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku. To zaś oznacza, że danina od nieruchomości powinna być wpłacona nawet za okres przed dokonaniem ostatecznego wpisu.
Innego zdania była spółka, która 31 grudnia 2017 r. kupiła prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z własnością zlokalizowanych na nich budynków. Tego dnia złożyła też wniosek o wpis do księgi wieczystej. Kupione nieruchomości podlegały opodatkowaniu według najwyższej stawki właściwej dla nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wójt gminy wydał decyzję, w której ustalił wysokość podatku do zapłaty za cały 2018 r., ale spółka skorygowała deklarację, uznając, że na podatek od nieruchomości powinna była płacić od marca. – Ostatecznego wpisu do księgi wieczystej dokonano dopiero w lutym, a więc obowiązek podatkowy nie mógł powstać przed marcem – argumentowała. Powoływała się też na art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), z którego wynika, że wpis do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny i de facto potwierdza zakup nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.
Ze stanowiskiem wójta zgodziły się jednak zarówno samorządowe kolegium odwoławcze, jak i sądy obu instancji, które skrytykowały spółkę za pominięcie jednoznacznej treści art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. WSA w Szczecinie wskazał też na orzecznictwo Sądu Najwyższego, które potwierdza, że użytkownik wieczysty zyskuje swoje prawa z mocą wsteczną od dnia złożenia wniosku o wpis (np. postanowienie SN z 27 października 2005 r., sygn. I CSK 184/06).
Takie właśnie stanowisko poparł też sąd kasacyjny we wczorajszym wyroku. Spółka będzie więc musiała zapłacić podatek za cały 2018 r. Wyrok jest prawomocny.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 4 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 2093/19).