W 2019 r. został wprowadzony IP Box (zwany na świecie też Patent Box), czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5 proc. dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej jak np. patenty, autorskie prawa do programu komputerowego.
Wraz z dostępnymi już zachętami w Polsce, jak ulga B+R lub dotacje, IP Box umożliwia wsparcie finansowe na każdym etapie powstawania innowacji – od pomysłu do komercjalizacji. Wprowadzony w Polsce IP Box jest wzorowany na instrumentach tego typy działających już na świecie wiele lat, np. w Holandii, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Dodatkowo wprowadzony w Polsce IP Box musiał być zbieżny z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) dla instrumentów typu IP Box, zawartymi w tzw. BEPS Plan Działania nr 5. Należy zaznaczyć, że IP Box jest dosyć złożonym mechanizmem, wymaga przeprowadzenia kilku operacji, aby uzyskać jego ostateczny wynik w postaci wyodrębnienia tej części dochodu podatnika, która podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką 5 proc. Mowa tutaj m.in. o konieczności identyfikacji praw kwalifikowanych, obliczeniu wskaźnika nexus czy też ustaleniu, jaka część dochodu ze sprzedaży towarów i usług, w którym zawarty jest np. patent, przypada właśnie na to prawo i może podlegać preferencyjnej stawce. Podatnicy nie mieli do tej pory do czynienia w polskim systemie podatkowym z podobnym złożonym instrumentem, jest to całkowita nowość. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, w której poruszamy wybrane istotne zagadnienia związane ze stosowaniem IP Box, pomoże czytelnikom bliżej zapoznać się z samą istotą oraz szczegółowymi warunkami stosowania IP Box i opodatkowywania dochodu preferencyjną stawką 5 proc.

Na czym polega nowa preferencja

Obniżony podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) to stosunkowo nowe rozwiązanie podatkowe udostępnione dla przedsiębiorstw od 1 stycznia 2019 r. wraz ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106; dalej: ustawa o PIT) oraz do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106; dalej: ustawa o CIT). Celem IP Box jest wspieranie przedsiębiorców rozwijających nowe lub ulepszone produkty, procesy i technologie przez umożliwienie im czerpania dodatkowych korzyści podatkowych z tytułu komercjalizowania wyników działalności B+R. Ulga polega na tym, że podmiot, który osiąga dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, może zastosować 5-proc. podatek od dochodu pochodzącego z tych praw. IP Box może stanowić atrakcyjną propozycję dla spółek lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i poszukujących możliwości zwiększenia płynności.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Stosowanie preferencyjnej stawki odnosi się do dochodu z określonych we właściwej dla podatnika ustawie (o PIT lub o CIT) kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP). Są to wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej:
Aby prawo zostało uznane za kwalifikowane, muszą zostać łącznie spełnione trzy warunki:
1) zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R,
2) należy do jednej z kategorii wymienionych powyżej,
3) podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE.

Sposób obliczenia