Skorzystanie z ulgi IP Box może stanowić "prywatną” Tarczę Antykryzysową, która z jednej strony zwiększy płynność finansową, a z drugiej zbuduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw w Polsce.

- Przepisy Tarczy Antykryzysowej przewidują możliwość skorzystania z IP Box już w zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r. dla podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 - mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Czajkowski, associate w Kancelarii Ozóg Tomczykowski. – Nowością jest właśnie rozliczanie już w zaliczkach. Wcześniej, ulga ta była wyłącznie rozliczana w ujęciu rocznym.

Przez „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym skutków społeczno-gospodarczych choroby COVID-19.

Pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r. z zastosowaniem 5% preferencyjnej stawki. Natomiast zaliczki za kolejne miesiące bądź kwartały obliczać należy jako różnice między podatkiem obliczonym z zastosowaniem preferencyjnej stawki, od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące lub kwartały obliczone od tych dochodów.

- Rozwiązanie to mogą także zastosować podatnicy, którzy na chwilę obecną nie posiadają kwalifikowanego IP, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takie kwalifikowanego IP, w terminie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, za który pierwszy raz zastosował 5% stawkę podatku – wyjaśnia M. Czajkowski z Kancelarii Ozóg Tomczykowski.