Nie ma podatku od dochodu ze zbycia nieruchomości kupionej przed laty do majątku wspólnego, nawet gdy były mąż wykorzystywał ją w działalności gospodarczej – potwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Spytała o to podatniczka, która się rozwiodła w marcu 2019 r. W trakcie sprawy rozwodowej nie doszło do podziału majątku wspólnego, na który składały się nieruchomości nabyte lub wybudowane ponad 10 lat temu. Jedna z nich, stanowiąca budynek użytkowo-mieszkalny, jest wciąż używana przez byłego męża w działalności gospodarczej i została ujęta przez niego w ewidencji środków trwałych.
Byli małżonkowie planowali sądowy podział majątku. Mąż wziąłby jedną nieruchomość, a żona drugą – tę, którą wykorzystywał on dotychczas w celach firmowych. W tym celu mąż wyprowadziłby ją z firmowej ewidencji.
Pytanie sprowadzało się do tego, czy była żona będzie mogła sprzedać tę nieruchomość niemal natychmiast, bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Słowem, czy sprzedaż ta nie zostanie potraktowana jako zbycie majątku firmowego (które przez sześć lat od wyprowadzenia z firmowej ewidencji podlega opodatkowaniu) albo jako sprzedaż prywatna dokonana przed upływem pięciu lat od nabycia (co również jest opodatkowane PIT).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatku nie będzie. Wyjaśnił, że sprzedaż budynku, który stanowił środek trwały w firmie byłego męża, nie będzie dla rozwódki przychodem z odpłatnego zbycia w wykonaniu działalności gospodarczej, ponieważ ona sama nigdy tej działalności nie prowadziła i nadal nie prowadzi.
Potwierdził również, że nie będzie to sprzedaż przed upływem pięciu lat od nabycia, ponieważ nabycie nie nastąpiło w dniu podziału majątku małżeńskiego, lecz miało miejsce ponad 10 lat temu, w momencie wybudowania budynku, w trakcie istnienia ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej.
W tym kontekście dyrektor KIS powołał się na art. 10 ust 6 ustawy o PIT, który mówi, że po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej pięcioletni okres, po którym można zbyć nieruchomość, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 lipca 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.287.2020.3.AW