Nie będzie już potrzebne potwierdzenie odbioru korekty, więcej czasu będzie na wywóz towarów za granicę ze stawką 0 proc. Zwiększy się też limit prezentu o małej wartości.
ikona lupy />
DGP
Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian tzw. slim VAT, które mają ulżyć firmom w rozliczaniu tego podatku. Stąd jego nazwa będąca skrótem od angielskich słów: simple, local and modern.
Na razie nie jest to jeszcze projekt nowelizacji, resort przedstawił jedynie założenia na swojej stronie internetowej.

Prostsze korekty

Jedna ze zmian ma dotyczyć faktur korygujących. Jeżeli korekta będzie oznaczała zmianę in minus (zmniejszającą podstawę opodatkowania), to podatnik nie będzie już musiał uzyskiwać od kontrahenta potwierdzenia otrzymania korekty.
Będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny już w okresie wystawienia takiej faktury, jeżeli z posiadanej dokumentacji będzie wynikać, że uzgodnił z nabywcą lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie musiał skorygować podatek naliczony.
Z przepisów ustawy o VAT ma też jasno wynikać, że faktury korygujące in plus, tj. zwiększające podstawę opodatkowania, rozlicza się na bieżąco w okresie ich wystawienia (w związku z przyczynami zaistniałymi po sprzedaży). Dotychczas, jak przyznaje ministerstwo, podatnicy musieli bazować w tym zakresie tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie.

Zyskają eksporterzy

Kolejna zmiana ma dotyczyć eksporterów pobierających zaliczkę. Dziś, aby można było zastosować do niej 0-proc. stawkę VAT, towar musi opuścić Polskę w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym dostawca otrzymał zapłatę. Po zmianach będzie na to aż sześć miesięcy.
Ponadto podatnik będzie mógł wybrać do celów VAT zasady przeliczenia kursu walut tak jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.
Obecnie – jak przypomniało Ministerstwo Finansów – podatnik świadczący usługę budowlaną na rzecz innej firmy stosuje dwa różne kursy: dla celów VAT – z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT – z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walutowy do rozliczenia transakcji w VAT i PIT (CIT).
ikona lupy />
DGP

Prezenty o małej wartości

Z 10 zł do 20 zł ma się zwiększyć limit prezentów o małej wartości, czyli takich, od których nie nalicza się VAT. Obecny limit obowiązuje już ponad 11 lat (w 2009 r. podwyższono go z 5 zł do 10 zł).
Podwyżka do 20 zł ma przybliżyć limit jednorazowych prezentów do średniej unijnej.
W założeniach nie wspomniano natomiast o podwyżce drugiego limitu – 100 zł, który określa roczny limit prezentów o małej wartości.

Odliczenia VAT

O miesiąc więcej na odliczanie VAT naliczonego mieliby podatnicy rozliczający się miesięcznie. Podatnik będzie mógł więc ująć fakturę w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Zmiana ta byłaby korzystna zarówno dla podatników, jak i dla samego fiskusa, bo zmniejszyłaby liczbę korekt.
Pojawi się też możliwość odliczenia VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego biznesowego klienta, czyli w przypadku refakturowania takich usług. Dziś nie jest to możliwe – przypomina MF.
OPINIE

Ułatwienia mogą spowodować również wątpliwości

Agnieszka Bieńkowska doradca podatkowy i partner w Gekko Taxen
Kierunkowo proponowane zmiany na pewno należy uznać za potrzebne. Jednak dopiero czas i praktyka pokażą, co faktycznie było uproszczeniem, a co nie do końca. Przykładowo, przy zapowiadanej rezygnacji z formalnego obowiązku pozyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę MF wskazuje, że warunkiem będzie posiadanie dokumentacji, z której będzie wynikać, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą „skorygowane” warunki transakcji. Sprzedawca będzie mógł więc ujmować taką korektę już w okresie jej wystawienia. Po stronie sprzedawcy to na pewno ułatwienie, ponieważ wystawi fakturę korygującą, do której dołączy e-maile z korespondencją z klientem i na podstawie takiego zestawu skoryguje VAT należny.
ikona lupy />
DGP
Co jednak po stronie nabywcy? Z założeń pakietu wynika, że nabywca będzie w takim przypadku zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego „na podstawie uzgodnień pomiędzy podatnikami”. Czyli rozumiem, że kupujący nie musiałby już czekać, aż fizycznie otrzyma fakturę korygującą. Pomijając to, na jakiej podstawie nabywcy mieliby w takim przypadku dokonywać wpisów do ewidencji JPK_VDEK (czy na podstawie e-maili od dostawcy?), to po ich stronie pojawi się inny problem: będą musieli pilnować, gdy już trafią do nich faktury korygujące, która z nich została już rozliczona, a która nie. Nie wszyscy mali i średni podatnicy stosują fakturowanie elektroniczne, więc może upłynąć trochę czasu pomiędzy datą wystawienia faktury a datą jej wpływu do nabywcy.
Mam nadzieję, że tego typu praktyczne kwestie zostaną wzięte pod uwagę przy konstruowaniu konkretnych przepisów. Ważne bowiem, aby wprowadzane rozwiązania były faktycznie uproszczeniem, a nie przerzucaniem bolączek jednych podatników na drugich.

Zmiany dobre, ale niewystarczające

Roman Namysłowski partner w Crido
W opublikowanym przez MF pakiecie znajdziemy kilka bardzo wartościowych rozwiązań, np. rezygnację z konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. To temat będący przedmiotem licznych sporów z fiskusem już od początku obowiązywania VAT w Polsce.
Dobrze, że uregulowana zostanie również kwestia korekt zwiększających podstawę opodatkowania i momentu ich ujęcia w rozliczeniach. Na uwagę zasługuje wydłużenie niektórych terminów, jak np. rozliczenia podatku naliczonego czy korekty 0-proc. stawki VAT w eksporcie w przypadku niespełnienia określonych w ustawie warunków. Zmiany te na pewno przyniosą znaczne uproszczenie dla podatników.
Za bardzo dobrą zmianę uważam przyznanie prawa do odliczenia VAT z faktur za usługi noclegowe podlegające refakturowaniu. Brak takiego prawa w sposób oczywisty naruszał zasadę neutralności. Warto jednak rozważyć zmianę idącą o krok dalej, tj. przyznanie chociażby częściowego prawa do odliczenia przy usługach związanych z zakwaterowaniem czy usługami gastronomicznymi.
Mam nadzieję, że to tylko początek zmian i że MF będzie dalej pracowało nad zmianami upraszczającymi system VAT w Polsce.