Podatnik świadczy usługi dostarczania personelu dla podatników z innych państw członkowskich. W jaki sposób należy je dokumentować i wykazywać dla celów VAT?
Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario – nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski.
O tym, czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przede wszystkim art. 28a–28o ustawy o VAT. Wskazane regulacje nie przewidują szczególnego sposobu ustalania miejsca świadczenia na rzecz podatników usług dostarczania pracowników. W konsekwencji miejsce świadczenia takich usług ustalać należy na zasadach ogólnych określonych w art. 28b ustawy o VAT.
W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników zasadą wynikającą z tych przepisów jest zaś, że miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Nieliczne wyjątki od tej zasady określają przepisy art. 28b ust. 2–4 ustawy o VAT, jednak z treści pytania nie wynika, aby któryś z nich mógł mieć w przedstawionej sytuacji zastosowanie.
Powoduje to, że miejsce świadczenia usług znajduje się poza terytorium kraju (na terytorium państw członkowskich nabywców usług), a więc ich świadczenie nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce (lecz w państwach członkowskich nabywców). W związku ze świadczeniem tych usług podatnik, o którym mowa, powinien być zarejestrowany jako podatnik VAT UE (zob. art. 97 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) oraz:
1) dokumentować ich świadczenie fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (zob. art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT), a w zamian z adnotacją „odwrotne obciążenie” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) oraz z numerami VAT UE stron (zob. art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT),
2) wykazywać świadczenie tych usług w:
a) w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K,
b) w poz. K_11 i K_12 pliku JPK_VAT,
c) w części E informacji podsumowującej VAT-UE.
Podstawa prawna
• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 28b, art. 97 ust. 3 pkt 2, art. 100 ust. 1 pkt 4, art. 106a, art. 106e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)