Mamy trudności w pozyskaniu pracownika z prawem jazdy kategorii C, dlatego firma sfinansowała jednemu z obecnych pracowników taki kurs. Po uzyskaniu tych uprawnień zostanie mu powierzona praca na innym stanowisku. W jaki sposób ująć wydatki na ten cel? Czy po stronie pracownika powstanie z tego tytułu przychód ze stosunku pracy oraz konieczność naliczenia składek ZUS?
Zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, jest uznawane za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, o których szczegółowo mowa w art. 102–1036 kodeksu pracy. Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe, pracodawca może przyznać dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie. W tym celu pomiędzy zatrudniającym a pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe powinna być zawarta pisemna umowa określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Wartość świadczenia otrzymanego przez podwładnego w związku ze sfinansowaniem kursu prawa jazdy kategorii C stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Przychód ten jest jednak objęty zwolnieniem z opodatkowania na postawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że zwolnieniem z opodatkowania objęta jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego). Dofinansowanie do takiego kursu otrzymane przez pracownika nie jest obciążone składkami ZUS. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie jest wliczana wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika (z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy) przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. W rezultacie sfinansowany przez pracodawcę kurs prawa jazdy nie podlega także innym składkom na ubezpieczenie społeczne, tj. składce wypadkowej i chorobowej, oraz składkom na ubezpieczenie zdrowotne.
Wydatki ponoszone przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, w tym np. opłatę za kurs prawa jazdy kategorii C, ujmuje się w księgach zapisem:
  • Wn konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia lub konto zespołu 5
  • Ma konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami lub konto 240 Pozostałe rozrachunki.
Podstawa prawna
• art. 1021036 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).
• par. 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949)