Płatnicy PIT mogą wpłacić zaliczki za marzec do 20 sierpnia, za kwiecień do 20 października, a za maj do 20 grudnia. Wczoraj opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.
Pierwotnie termin wpłaty zaliczek za marzec i kwiecień był przesunięty na 1 czerwca br. (art. 52o ustawy o PIT). Teraz termin ten został przedłużony rozporządzeniem ministra finansów. Przesunięciem objęto również zaliczki za maj.
Później można wpłacić tylko zaliczki od przychodów:
  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, tj. przez osoby na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, z praw autorskich i praw pokrewnych.
Przesunięcie terminu nie dotyczy więc zaliczek od przychodów menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych ani innych kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. osiąganych przez biegłych i radnych. Z przesunięcia nie skorzystają też osoby, które uzyskują przychody od zagranicznych firm i same obliczają za siebie oraz wpłacają do urzędu zaliczki na PIT.
Należy również pamiętać, że rozwiązanie to dotyczy płatników, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19”. Przepisy nie definiują tego pojęcia, więc każdy płatnik musi sam przeanalizować, czy spełnia to kryterium. U każdego negatywne konsekwencje mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem przychodów, zachwianą płynnością finansową, ponoszoną stratą.