Obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacyjnych przez podmiot działający w specjalnej strefie ekonomicznej jest działaniem racjonalnym i niesprzecznym z celem ustawy podatkowej, nawet jeśli skutkuje korzyścią podatkową – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.
To już kolejna opinia zabezpieczająca, odnosząca się do niemal identycznej sytuacji. We wcześniejszych – z 11 grudnia 2019 r. (sygn. DKP2.8011.1.2019) i z 19 lutego 2019 r. (sygn. DKP4.8011.7.2018) – szef KAS również stwierdził, że w tym wypadku nie ma zastosowania klauzula przeciw unikaniu opodatkowania.
O najnowszą wystąpił przedsiębiorca działający w specjalnej strefie ekonomicznej, który amortyzował środki trwałe metodą liniową, według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o CIT. Planował jednak czasowo je obniżyć. Pozwala na to art. 16i ust. 5 ustawy o CIT.
Reklama
Natomiast po wyczerpaniu przyznanego mu limitu pomocy publicznej lub po wygaśnięciu zezwolenia na działalność w SSE (w zależności od tego, co nastąpiłoby szybciej) przedsiębiorca podwyższyłby uprzednio obniżone stawki amortyzacyjne.
Spytał, czy uzyskana dzięki temu korzyść nie zostanie zakwestionowana przez organy podatkowe. Słowem, czy nie sięgną one po klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania.
Obawy te rozwiał szef KAS. Stwierdził, że choć głównym lub jednym z najważniejszych celów planowanych przez podatnika działań jest pozyskanie korzyści podatkowej, to jednak nie będzie to sprzeczne z celem ustawy o CIT (art. 16i ust. 5 oraz art. 15 ust. 6). Czasowe obniżenie stawek amortyzacyjnych pozwoli bowiem tylko na przesunięcie i tak poniesionych już kosztów podatkowych na przyszłe lata. Przedsiębiorca wybierze więc, zgodnie z prawem, optymalny dla siebie sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych – stwierdził szef KAS.
Uznał, że takie działanie nie będzie miało sztucznego charakteru, bo „nie można twierdzić, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami nie zastosowałby tego sposobu działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”.
Szef KAS wskazał, że planowana obniżka, a następnie podwyżka stawek amortyzacyjnych pozwoli w pełni wykorzystać limit pomocy publicznej. To z kolei pozytywnie wpłynie na sytuację finansową przedsiębiorcy prezentowaną w sprawozdaniu finansowym. Każdy racjonalnie działający podmiot będzie dążył do wykorzystania przysługującej mu pomocy publicznej w maksymalnym dostępnym limicie – stwierdził szef KAS.
Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 7 maja 2020 r., sygn. DKP3.8011.5.2020