Podatku nie trzeba płacić m.in. od postojowego, które ZUS wypłaca na mocy tarczy antykryzysowej. Specustawa o walce z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa podwyższa też kwotowe limity zwolnienia z PIT w przypadku kilku znanych już wcześniej świadczeń, jak zapomogi od związku zawodowego, dopłaty do wakacji dla dzieci i pomoc z zakładowego funduszu socjalnego.

Tzw. tarcza antykryzysowa – w wersji zmienionej ustawą z 31 marca – wprowadza pewne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Precyzuje m.in., które nowe formy pomocy finansowej lub rzeczowej udzielanej w związku z pandemią są zwolnione z podatku. Podwyższa również limity zwolnienia z podatku w przypadku kilku innych, funkcjonujących już od lat świadczeń. To oznacza, że jeśli ktoś otrzyma dane wsparcie w wysokości poniżej tego limitu, nie będzie musiał się martwić rozliczeniami z fiskusem. Opodatkowana będzie tylko ewentualna nadwyżka.

Oto przegląd zmian.

Postojowe bez podatku

Tzw. postojowe to bezzwrotna pomoc z ZUS dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przysługuje, jeśli z powodu pandemii doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą firmę, zleceniodawcę lub zamawiającego. Wynosi co do zasady 2080 zł, a w niektórych przypadkach 1300 zł. ZUS zapowiada, że pierwszych wypłat dokona na konta bankowe uprawnionych do 15 kwietnia br.

Od tej pomocy nie trzeba płacić podatku PIT. Co więcej, ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Obowiązująca wersja tarczy anytkryzysowej (uwzględniająca nowelizację z 31 marca) przewiduje wypłatę postojowego tylko raz, ale przyjęta już przez Sejm nowelizacja przewiduje, że z tego świadczenia będzie można skorzystać trzykrotnie.

Wyżywienie i zakwaterowanie pracowników infrastruktury krytycznej

Tarcza antykryzysowa wprowadza specjalne regulacje w prawie pracy, dotyczące przedsiębiorstw zaliczanych do infrastruktury krytycznej, niektórych ich podwykonawców i dostawców, stacji benzynowych, oraz innych firm, które otrzymały od rządu specjalne polecenie. Mogą zmienić system lub rozkład czasu pracy, łącznie ze zlecaniem pracownikom nadgodzin - tak, by zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawca w takiej sytuacji musi jednak zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków. Takie świadczenie jest zwolnienie z podatku, nie jest też wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zapomogi z wyższym limitem

Niektóre zapomogi są całkowicie zwolnione z podatku PIT, w przypadku innych obowiązuje limit wysokości - nie trzeba płacić podatku, jeśli w ciągu roku otrzyma się świadczenia w wysokości niższej. Tarcza antykryzysowa wprowadza w tym zakresie pewne zmiany.

1. Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci

- są w całości zwolnione z PIT niezależnie od ich wysokości, ale tylko wtedy, jeśli podatnik otrzymał je z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra. Ten przepis obowiązywał jeszcze przed pandemią i nie zostanie zmieniony.

- przypadku wypłaty takiej zapomogi z innych źródeł, obowiązuje jednak limit. Tarcza antykryzysowa podnosi jego wysokość z 6 tys. zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy tylko świadczeń wypłacanych w 2020 r.

2. Inne zapomogi od związku zawodowego

W przypadku pozostałych zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, limit uprawniający do zwolnienia z podatku co do zasady wynosi 1 tys. zł. Tarcza antykryzysowa podwyższyła go do 3 tys. zł, ale tylko w odniesieniu do świadczeń wypłacanych w 2020 r.

Świadczenia socjalne z zakładu pracy

Świadczenia rzeczowe lub pieniężne, które pracownik otrzymuje w związku z finansowaniem działalności socjalnej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych, w poprzednich latach były zwolnione z podatku, jeśli ich wartość nie przekraczała 1 tys. zł. Tarcza antykryzysowa zwiększa ten limit do 2 tys. zł. Przepis obowiązuje w stosunku do świadczeń z 2020 i 2021 r.

Dofinansowanie wakacji dla dzieci

Dopłaty do wypoczynku dzieci do lat 18 (np. kolonii, wczasów, obozów, pobytów w sanatorium – ważne, by był to wypoczynek zorganizowany przez profesjonalny podmiot) są zwolnione z podatku PIT, jeśli pochodzą z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub źródła wskazanego przez odpowiedniego ministra. Przepis nadal będzie obowiązywał. Zdarza się jednak, że rodzic dostanie dofinansowanie do wypoczynku dziecka z jeszcze innego źródła. Dotąd nie musiał płacić podatku PIT, jeśli takie wsparcie nie przekraczało 2 tys. zł. Tarcza antykryzysowa zwiększa tern limit do 3 tys. zł. Obowiązuje w 2020 i 2021 r. Rząd liczy, że ten przepis pomoże nie tylko rodzicom - w uzasadnieniu do ustawy czytamy, że rozwiązanie "powinno przyczynić się do pośredniego wparcia branży turystycznej, która obecnie, z powodu COVID-19, boryka się z trudnościami finansowymi".