Przedsiębiorcy mający problem z terminowym regulowaniem zobowiązań w czasie epidemii COVID-19 mogą skorzystać z przewidzianych w Ordynacji podatkowej ulg (art. 67a Ordynacji podatkowej) i złożyć wniosek o:

Wydanie decyzji dot. odroczenie lub rozłożenie na raty wiąże się z obowiązkiem uiszczania przez podatnika opłaty prolongacyjnej. Ustawa COVID-19 znosi ten obowiązek dla wniosków złożonych przez podatników:

Dodatkowo Ustawa COVID-19 daje Ministrowi Finansów uprawnienie do zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w drodze rozporządzenia.