Przedsiębiorcy mający problem z terminowym regulowaniem zobowiązań w czasie epidemii COVID-19 mogą skorzystać z przewidzianych w Ordynacji podatkowej ulg (art. 67a Ordynacji podatkowej) i złożyć wniosek o:
 • odroczenie lub;
 • rozłożenie na raty lub
 • umorzenie zobowiązań podatkowych/ odsetek.

Wydanie decyzji dot. odroczenie lub rozłożenie na raty wiąże się z obowiązkiem uiszczania przez podatnika opłaty prolongacyjnej. Ustawa COVID-19 znosi ten obowiązek dla wniosków złożonych przez podatników:

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo;
 • stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo;
 • w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Dodatkowo Ustawa COVID-19 daje Ministrowi Finansów uprawnienie do zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w drodze rozporządzenia.

Korzyści dla pomagających w walce z epidemią

Podatnicy podatku PIT (w tym podatnicy prowadzący pozarolnicza działalność gospodarczą, który wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym) jak i CIT, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. przekażą darowizny (zarówno pieniężne jak i rzeczowe) na rzecz przeciwdziałania COVID-19, będą mogli odliczyć te darowizny od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek. Dla skorzystania z odliczenia istotny jest podmiot, na rzecz którego darowizna zostanie dokonana. Zgodnie z Ustawą COVID-19 z prawa do odliczenia skorzystają tylko podatnicy, którzy dokonali darowizny na rzecz:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą (czyli przede wszystkim szpitali umieszczonych w wykazie sporządzonym przez dyrektorów poszczególnych oddziałów NFZ i opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia),
 • Agencji Rezerw Materiałowych,
 • oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Jednocześnie Ustawa COVID-19 uzależnia wysokość odliczenia od terminu, w którym darowizna zostanie przekazana. Dla darowizn przekazanych:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% darowizny,
 • w maju 2020 r. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczeniu nie będą podlegały darowizny, które uprzednio zostaną zaliczone przez podatników do kosztów uzyskania przychodów.

Należy pamiętać, że aby skorzystać z prawa do odliczenia darowiznę należy odpowiednio udokumentować:

 • w przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
 • w przypadku darowizny rzeczowej – dokumentem z którego będzie wynikać wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy przekażą w/w podmiotom na walką z koronawirusem wyroby medyczne i produkty lecznicze, takie jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne wyprodukowanych lub kupione przez nich będą mogli skorzystać z 0% stawki VAT. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.

Zarówno prawo do odliczenia darowizny, jak i zastosowania 0% stawki VAT, będzie mieć zastosowanie wsteczne do darowizn przekazanych na rzecz przeciwdziałania COVID-19 (tj. przed wejściem w życie Ustawy COVID-19).

Dodatkowo, podatnicy będą mogli:

 • dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych (i ujętych w ewidencji w 2020 r.) w celu produkcji m.in. maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk,;
 • obniżyć dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek o koszty kwalifikowane związane z prowadzeniem działalności badawczej i rozwojowej (R&D), której celem jest opracowaniem produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19;
 • stosować 5% stawkę opodatkowania przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej (w ramach tzw. IP Box), jeżeli są one wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19;

Inne korzysci w podatkach dochodowych

Możliwość wstecznego rozliczenia straty w PIT i CIT

Podatnicy (zarówno Ci, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jak i Ci którzy mają inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy):

 • którzy ponieśli stratę z powodu COVID-19 w trwającym roku podatkowym,
 • uzyskali w trwającym roku podatkowym (tj. za 2020 rok) przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych rok wcześniej (tj. za 2019 rok)
 • będą mogli jednorazowo obniżyć wysokość dochodu osiągniętego za 2019 rok o wysokość poniesionej przez nich straty w 2020 roku. Przy czym wysokość jednorazowo odliczonej straty nie będzie mogła przekroczyć 5 mln zł. Nadwyżka nieodliczonej straty za 2020 rok będzie mogła być przez podatników odliczona w kolejnych latach na zasadach ogólnych.

Wyłącznie stosowania regulacji „ulgi na złe długi” w stosunku do dłużników

Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni powiększać podstawę obliczenia zaliczek o niezapłacone zobowiązania. Dłużnicy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania (w odniesieniu do okresów rozliczeniowych za 2020 rok), jeżeli:

 • ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • osiągnięte przez nich przychody (w PIT – z pozarolniczej działalności gospodarczej) są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (z określonymi włączeniami).

Ponadto:

 • mali podatnicy mogę zrezygnować w 2020 r. z wpłacania uproszczonych zaliczek; podatnicy, którzy skorzystają z tego rozwiązania za okres marzec–grudzień 2020 r. będą obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na zasadach ogólnych; informację o rezygnacji z uproszczonej zaliczki podatnicy przekażą w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.;
 • otrzymane przez podatników świadczenie postojowe (wypłacane zgodnie z Ustawą COVID-19) będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym;
Katarzyna Lisowska, starszy prawnik, radca prawny, Kancelaria GESSEL