Termin sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych zostanie przedłużony odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r. Organizację pożytku publicznego, której ma być przekazany 1 proc. PIT, będzie można wybrać jeszcze po 30 kwietnia br.
To zmiany, które znalazły się w kolejnym projekcie nowelizacji specustawy związanej ze zwalczaniem COVID-19. Poprzednia nowelizacja, zwana potocznie tarczą antykryzysową, weszła w życie w zeszłym tygodniu (31 marca br.). Teraz przyszedł czas na dopracowanie niektórych rozwiązań.
Planowane przedłużenie terminów na sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
Wraz z planowanym zwolnieniem ze składek ZUS spółdzielni socjalnych (które na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych więcej niż 9 ubezpieczonych) wprowadzony zostanie przepis, z którego będzie wynikać wprost, że zwolnienie to nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Identyczne rozwiązanie znalazło się we wcześniejszej nowelizacji (z 31 marca br.) w odniesieniu do osób fizycznych, które również, mocą tamtej ustawy, zostały zwolnione z opłacania składek ZUS.
1 proc. PIT będzie można przekazać organizacji pożytku publicznego również po 30 kwietnia br., co zgodnie z obecnymi przepisami jest niemożliwe. Po uchwaleniu przez Sejm planowanej nowelizacji, naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. podatku wybranej przez podatnika OPP na podstawie wniosku wypełnionego w zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.
W tym zakresie projekt odbiega nieco od uchwalonej 31 marca br. specustawy. Ta bowiem zwolniła z kar podatników, którzy złożą zeznanie do 31 maja 2020 r. (w takim przypadku nie będzie wszczynane postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe). Natomiast w przygotowywanym obecnie projekcie mowa jest o możliwości wskazania OPP (której ma być przekazany 1 proc.) w zeznaniu złożonym do 1 czerwca br.
Projekt zakłada również, że rady gmin będą mogły zwalniać (w uchwale) z podatku od nieruchomości nie tylko przedsiębiorców, lecz także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy (jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19).
Z podatku od czynności cywilnoprawnych mają być zwolnione sprzedaż i zamiana wirtualnych walut. Obecnie również nie ma PCC od takich transakcji, z tym że zwolnienie to jest dziś zapisane w rozporządzeniu z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. poz. 1346 ze zm.) i zgodnie z tym rozporządzeniem miałoby obowiązywać tylko do 30 czerwca 2020 r. Teraz będzie zapisane wprost w ustawie.
Organy podatkowe będą mogły udostępniać wojewodom akta spraw (niezawierające informacji bankowych i maklerskich), co ma ułatwić kontrole w zakresie przestrzegania czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych. Specustawa z 31 marca 2020 r. dała wojewodom możliwość nakładania kar do 1 mln zł na podmiot naruszający takie ograniczenia lub zakaz, a jeżeli wartość przedmiotów lub produktów przekracza 1 mln zł – kar w wysokości dwukrotności tej wartości. Teraz organy podatkowe udostępnią wojewodom akta związane z kontrolami celno-skarbowymi w tym zakresie.
Etap legislacyjny
Projekt