Mimo że w tym roku przesunięto terminy na jego sporządzenie i złożenie, część spółek decyduje się zrealizować obowiązki wcześniej. Okazuje się, że mogą być pewne kłopoty techniczne z kolejnością składania parafek.
Tarcza antykryzysowa pozwoliła spółkom, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przełożyć w tym roku obowiązki związane ze sprawozdaniami finansowymi.
Przesunięto m.in. przypadający na 31 marca termin sporządzenia sprawozdania na 30 czerwca, a w przypadku spółek publicznych – na 31 maja (tak wynika z rozporządzenia ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji; Dz.U. poz. 570).
Sprawozdania finansowe są przygotowane elektronicznie. Podpisywane są przez osobę, która prowadzi księgi rachunkowe oraz kierownika lub kierowników jednostki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej kierownikami jednostki są wszyscy członkowie zarządu, w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej komplementariusze prowadzący sprawy spółki, w spółkach jawnej, partnerskiej i cywilnej zaś – wspólnicy prowadzący sprawy spółki. Sprawozdania mogą być podpisane za pomocą profilu zaufanego ePUAP, podpisu kwalifikowanego oraz – po raz pierwszy w tym roku – za pomocą podpisu osobistego.
Reklama
Podpis osobisty to specjalna funkcja udostępniona posiadaczom dowodu osobistego z dodatkową warstwą elektroniczną. Od 4 marca 2019 r. e-dowód otrzymuje każdy, kto składa wniosek o wydanie dowodu osobistego. E-dowody mają wbudowany chip, dzięki czemu właściciel może go używać w kontakcie z urzędami. Jeżeli chce się korzystać z podpisu osobistego, to we wniosku o wydanie dowodu należy wyrazić zgodę na zamieszczenie w nim certyfikatu podpisu osobistego. Dla podmiotów publicznych podpis osobisty wywołuje taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.

Reklama
Okazuje się, że podmioty, które posługują się różnymi rodzajami podpisów, w tym e-PUAP, napotykają pewne kłopoty techniczne. Nie jest możliwe podpisanie profilem zaufanym sprawozdania, które wcześniej zostało zatwierdzone przez inną osobę podpisem kwalifikowanym. Ale jest rozwiązanie: w przypadku chęci skorzystania przez jedną z osób podpisujących sprawozdanie finansowe z profilu zaufanego ePUAP, taka osoba powinna podpisać sprawozdanie jako pierwsza.
Sprawozdania finansowe muszą być sporządzane zgodnie z udostępnioną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną. W tym roku resort przygotował nową strukturę, do której w porównaniu z poprzednią wersją wprowadzono głównie zmiany techniczne. Jest jednak niezmiernie ważne, aby sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z nową strukturą, gdyż w przypadku sporządzenia go na starym schemacie nie zostanie ono przyjęte do Repozytorium Dokumentów Finansowych (gdzie przesyłane są sprawozdania). Obecnie przepisy nie przewidują możliwości korekty zatwierdzonego przez zgromadzenie wspólników sprawozdania, które jest błędne jedynie pod względem struktury logicznej, w związku z czym może dojść do sytuacji, w której spółka nie będzie mogła złożyć sprawozdania finansowego, co wiąże się z sankcjami finansowymi.