Sprawozdania finansowe za 2019 r. trzeba będzie sporządzić do końca czerwca, a zatwierdzić do końca września. Dla spółek giełdowych będzie to odpowiednio koniec maja i sierpnia – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Możliwość przesunięcia tych terminów da ministrowi finansów specustawa, nad którą wczoraj pracował Senat. Ma ona wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale delegacja do wydania przepisów wykonawczych będzie obowiązywać od dziś, czyli już od 31 marca 2020 r.
Reklama
Ostatni dzień marca to, zgodnie z ustawą o rachunkowości, ostatni moment na sporządzenie i podpisanie rocznych sprawozdań za 2019 r. Z projektu rozporządzenia wynika, że termin ten zostanie przedłużony o trzy miesiące, a dla jednostek podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, czyli np. spółek giełdowych – o dwa miesiące.
Analogiczne wydłużenie (odpowiednio o trzy i o dwa miesiące) będzie dotyczyło terminów zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r. przez odpowiedni organ (np. zgromadzenie wspólników). Czas na to będzie do końca września, a w spółkach giełdowych – do końca sierpnia.
Dopiero od tego momentu będzie liczony 15-dniowy termin na złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
A co z osobami fizycznymi, które mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych? Co do zasady osoby te muszą przekazać takie sprawozdania w wersji elektronicznej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do końca kwietnia (art. 45 ust. 5 ustawy o PIT). Zgodnie jednak z projektem rozporządzenia termin ten zostanie im przedłużony do 31 lipca br.
Przedłużone zostaną też terminy z ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Przykładowo 60 dni więcej będzie na:
  • przekazanie organowi stanowiącemu (np. radzie gminy) sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego (co do zasady przekazuje się je do 31 maja roku następującego po roku budżetowym),
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie przez organ stanowiący (np. radę powiatu) sprawozdań finansowych JST wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (zgodnie z ustawą jest na to czas do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym).
Więcej czasu będzie też na przekazanie sprawozdań budżetowych (np. 21 dni więcej w przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r.).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – w konsultacjach