Czy będzie można odliczyć stratę za 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r.
Od kiedy trzeba będzie stosować nowe stawki VAT
Jakie darowizny na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa można odliczyć
Czy poszkodowany przez pandemię dłużnik ma obowiązek podatkowego rozliczania nieuregulowanych świadczeń pieniężnych
Reklama
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, prowadzę firmę eventową. Słyszałem, że podatnicy, którzy w związku z pandemią koronawirusa poniosą w 2020 r. stratę, będą ją mogli odliczyć od dochodu osiągniętego w 2019 r. Czy to prawda?

Tak, to prawda. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych możliwość ta będzie wynikać z dodanego z dniem 1 kwietnia 2020 r. art. 52k ustawy o PIT. W artykule tym zawarte są przepisy umożliwiające podatnikom, którzy z powodu pandemii koronawirusa poniosą w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, odliczenie tej straty od dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z tej działalności.

Reklama
Możliwość ta istnieje, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki. Pierwszym jest poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast drugim warunkiem jest uzyskanie w 2020 r. łącznych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności (przy czym przez łączne przychody rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na zasadach ogólnych i w formie podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – zob. art. 52k ust. 2 ustawy o PIT).
Odliczenie straty, o której mowa, dokonywane będzie w drodze korekty złożonego za 2019 r. zeznania PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 (zob. art. 52k ust. 3 ustawy o PIT). Strata nieodliczona w ten sposób podlegać będzie odliczeniu na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 9 ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 11 ustawy o ryczałcie.
Na marginesie dodać należy, że podobne przepisy dodane zostały do ustawy o CIT. Są one zawarte art. 38f ustawy o CIT.
Podstawa prawna
• art. 52k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)
Prowadzę sklep spożywczy. Czy od 1 kwietnia 2020 r. powinienem stosować nowe stawki VAT?

Od 1 kwietnia 2020 r. stosowane miały być nowe (formalnie obowiązujące od 1 listopada 2019 r.) przepisy w zakresie stawek VAT, tj.:

1) nowe brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według stawki 5 proc. i 8 proc.,
2) stawka 8 proc. dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.
Zmianom tym miała towarzyszyć rezygnacja z dotychczas stosowanych w ustawie o VAT symboli PKWiU z 2008 r. Symbole te miały zostać zastąpione odpowiednimi:
1) symbolami CN – w przypadku towarów, oraz
2) symbolami PKWiU z 2015 r. – w przypadku usług.
W związku z pandemią koronawirusa rozpoczęcie stosowania nowych stawek VAT zostanie jednak przesunięte na 1 lipca 2020 r. (zob. nowe brzmienie art. 7 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.). A zatem do 30 czerwca 2020 r. należy stosować dotychczasowe stawki VAT.
Na marginesie należy dodać, że w związku z pandemią koronawirusa ujednolicony również zostanie termin rozpoczęcia stosowania przepisów dotyczących tzw. nowego pliku JPK_VAT. Zamiast w dwóch etapach (część podatników od 1 kwietnia 2020 r., część podatników od 1 lipca 2020 r.), wszyscy podatnicy mają stać się obowiązani do przesyłania nowego pliku JPK_VAT, począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r. [tabela 1]
Tabela 1. Nowe daty obowiązywania zmian w VAT ©℗
Zmiana Pierwotnie planowana data obowiązywania zmiany Nowa data obowiązywania zmiany
Nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT 1 kwietnia 2020 r. 1 lipca 2020 r.
Nowy plik JPK_VAT 1 kwietnia 2020 r. (dla największych podatników) oraz 1 lipca 2020 r. (dla pozostałych podatników) 1 lipca 2020 r. (dla wszystkich podatników)
Podstawa prawna
• art. 7 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751)
• art. 28 pkt 6 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520)
Zamierzam wpłacić darowiznę dla szpitala na pomoc w walce z koronawirusem. Czy darowiznę taką będę mógł odliczyć w ramach zeznania PIT za 2020 r.?

Od 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowy art. 52n ustawy o PIT. Na jego podstawie możliwe będzie odliczanie od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o PIT (czyli od podstawy obliczenia podatku według skali podatkowej) lub art. 30c ust. 2 ustawy o PIT (czyli od podstawy obliczenia podatku przy zastosowaniu podatku liniowego) darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa.

Możliwość ta dotyczy trzech rodzajów darowizn przekazywanych od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. Są to darowizny przekazywane:
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374); wykaz ten dla każdego województwa jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia,
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
Darowizny na podstawie omawianych przepisów mogą być odliczane zarówno przy obliczaniu zaliczek na podatek, jak i w ramach zeznania rocznego. Co ciekawe, kwoty podlegające odliczeniu z tytułu darowizn przekazywanych w kwietniu i maju 2020 r. będą wyższe od kwot przekazywanych darowizn. [tabela 2]
Tabela 2. Kwoty podlegające odliczeniu z tytułu darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa ©℗
Data przekazania darowizny Kwota podlegająca odliczeniu
do 30 kwietnia 2020 r. kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny
maj 2020 r. kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny
od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. kwota odpowiadająca wartości darowizny
A zatem kwotę darowizny przekazanej od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. dla szpitala na walkę z koronawirusem będzie można odliczyć w ramach zeznania PIT za 2020 r. Co więcej, jeżeli będzie to darowizna przekazana w kwietniu lub w maju 2020 r., odliczyć będzie można kwotę odpowiadającą odpowiednio 200 proc. albo 150 proc. wartości darowizny.
Dodać należy, że podobne do omawianych przepisów określone są również w dodanym z dniem 1 kwietnia 2020 r. art. 38g ustawy o CIT. W konsekwencji również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są uprawnieni do odliczania darowizn we wskazanym zakresie.
Podstawa prawna
• art. 52n ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)
Jestem niewielkim przedsiębiorcą, ze względu na pandemię koronawirusa znalazłem się w bardzo złej kondycji finansowej. W związku z tym wiem, że wiele zobowiązań będę w najbliższych miesiącach regulował z dużym opóźnieniem. Czy będę obowiązany do zwiększania podstawy obliczania zaliczek na podatek o nieuregulowane kwoty?

Z dniem 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym zostały dodane przepisy określające obowiązek podatkowego rozliczania przez dłużników nieuregulowanych świadczeń pieniężnych. Z regulacji tych wynika, między innymi, obowiązek zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek o zaliczone do kosztów uzyskania przychodów kwoty, które nie zostały przez podatników uregulowane (zob. art. 44 ust. 17–24 ustawy o PIT oraz art. 25 ust. 19–26 ustawy o CIT).

Jednak od 1 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy art. 52q ustawy o PIT oraz art. 38i ustawy o CIT. Z przepisów tych wynika zwolnienie z obowiązku zwiększania przez dłużników dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli podatnik spełni łącznie dwa warunki. [tabela 3]
Tabela 3. Warunki wyłączenia podatkowego rozliczania przez poszkodowanych przez pandemię dłużników nieuregulowanych świadczeń pieniężnych ©℗
Warunek Uwagi
podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa -
uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów przez średnie przychody rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT lub art. 12 ustawy o CIT, uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność (zob. art. 52q ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 38i ust. 3 ustawy o CIT); warunek ten nie jest jednak stosowany do podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, oraz podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r. (zob. art. 52q ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 38i ust. 2 ustawy o CIT)
Istnieje zatem możliwość, że przynajmniej w niektórych z kolejnych okresów rozliczeniowych 2020 r. przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek o zaliczone do kosztów uzyskania przychodów nieuregulowane kwoty. Będzie tak w tych okresach, w których spełnione będą oba ze wskazanych warunków (zakładając, że nie ma zastosowania żadne z wyłączeń stosowania drugiego z tych warunków). ©℗
Podstawa prawna
• art. 52q ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)
• art. 38i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 183)