Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy o zatorach płatniczych, które skutkują korektą wyniku podatkowego wierzyciela/dłużnika już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Spodziewamy się, że ze względu na upływ 90. dnia od terminu zapłaty w przypadku niektórych klientów naszego biura już w rozliczeniu podatku dochodowego za kwiecień br. wystąpi potrzeba skorygowania złych długów. W jaki sposób należy uwzględnić w księgach rachunkowych nowe przepisy ustaw o CIT/PIT?
Wprowadzone 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym przepisy o zatorach płatniczych, które nakładają na wierzycieli prawo (a na dłużników – obowiązek) korekty wyniku podatkowego o wartości złych długów mają wyłącznie charakter podatkowy, co powoduje, że korekta złego długu nie jest uwzględniana w ewidencji bilansowej wierzyciela oraz dłużnika (nie wpływa na wynik finansowy jednostki). Korekty in plus/in minus złego długu, dokonywane zarówno na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy, jak i w zeznaniu podatkowym, są uwzględniane dla celów podatkowych statystycznie. Natomiast w księgach rachunkowych można ująć skutki tej korekty w ewidencji pozabilansowej, co – w trakcie roku podatkowego ‒ powinno ułatwić prawidłowe ustalenie zaliczki na podatek, a po jego zakończeniu – prawidłowe sporządzenie zeznania podatkowego.

przykład

Dostawa towarów
Spółka z o.o. 20 stycznia 2020 r. dokonała dostawy towarów o wartości 6150 zł (wartość netto + VAT = 5000 zł + 1150 zł), której termin zapłaty upłynął 27 stycznia 2020 r. W odniesieniu do tej transakcji termin 90. dni liczony od upływu terminu zapłaty minie 26 kwietnia 2020 r. Dłużnik może nie uregulować zobowiązania także do 20 maja 2020 r. (upływ terminu zapłaty zaliczki na podatek za kwiecień). Jednostka, jako wierzyciel, będzie miała prawo pomniejszyć dochód uzyskany narastająco za okres styczeń–kwiecień 2020 r. o kwotę 5000 zł.
1. Przyjmijmy, że podatkowy dochód jednostki za kwiecień 2020 r. wyniósł 40 000 zł. Dochód ten jednostka pomniejszyła statystycznie o wartość złego długu w kwocie 5000 zł. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na CIT wyniósł zatem 35 000 zł.
2. Dla celów podatku dochodowego jednostka ujęła w ewidencji pozabilansowej przychód w kwocie 5000 zł, o wartość którego pomniejszyła dochód podatkowy za kwiecień 2020 r., po stronie Wn konta 97-1 „Przychody (wierzytelności) posiadające status złego długu – rozliczenie CIT”. Jednostka nie korygowała wcześniejszych zapisów w księgach.
Podstawa prawna
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1680)
• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)
• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 183)