PYTANIA TESTOWE

tylko jedna z podanych odpowiedzi jest prawidłowa

Punktacja:

Prawidłowa odpowiedź: +3 punkty

Brak odpowiedzi: 0 punktów

Nieprawidłowa odpowiedź: -1 punkt

Łącznie za 12 pytań testowych można uzyskać 36 punktów

 1. Spółka akcyjna zaciągnęła kredyt na sfinansowanie bieżącej działalności. Z postanowień umowy kredytowej wynika, iż kwota prowizji stanowi istotną część kredytu, przez co wpływa również w istotny sposób na wynik finansowy spółki. Jednocześnie kredytujący spółkę bank z góry pomniejszył o wysokość tej prowizji kwotę kredytu. W tej sytuacji potrąconą przez bank kwotę prowizji należało zaliczyć do:

a) czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów,

b) rozliczeń międzyokresowych przychodów,

c) pozostałych kosztów operacyjnych,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 2. Spółka akcyjna nabyła udziały spółki z o.o. za kwotę niższą niż ich wartość nominalna. W tej sytuacji udziały te winny być ujęte w ewidencji księgowej spółki:

a) w cenie nabycia,

b) w wartości nominalnej,

c) w wartości godziwej,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 3. Do instrumentów finansowych nie zalicza się:

a) obligacji,

b) aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

c) kontraktów forward,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 4. Dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku nabycia samochodu osobowego:

a) kwota podatku wykazanego na fakturze nie podlega odliczeniu od kwoty podatku należnego,

b) podatek naliczony stanowi 60% kwoty podatku określonego na fakturze nie więcej niż 6.000 zł,

c) podatek naliczony stanowi 50% kwoty podatku określonego na fakturze nie więcej niż 5.000 zł,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 5. W 2007 r. stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Posiadane przez stowarzyszenie nieruchomości i środki transportu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby prowadzonej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia. W tej sytuacji stowarzyszenie:

a) zwolnione jest z obowiązku uiszczania podatku od posiadanych nieruchomości,

b) zobowiązane jest do uiszczania podatku od posiadanych nieruchomości,

c) zwolnione jest z obowiązku uiszczania podatku transportowego,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 6. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 50.000 zł, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego. Z kapitału zapasowego pokrywana jest wyłącznie kwota podwyższająca kapitał zakładowy. W tej sytuacji

a) istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 19%,

b) istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 10%,

c) nie występuje obowiązek w zakresie podatku dochodowego,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 7. Punkt krytyczny jest to punkt, w którym:

a) przychody ze sprzedaży są równe kosztowi sprzedawanych dóbr,

b) przychody ze sprzedaży są równe sumie kosztów zmiennych,

c) przychody ze sprzedaży są równe całkowitym kosztom podstawowej działalności operacyjnej,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 8. Suma kosztów robocizny bezpośredniej i pośrednich kosztów produkcji to:

a) koszty produkcyjne; b) koszty przerobu; c) koszty zmienne;

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 9. Koszty spowodowane podjęciem decyzji w przeszłości, które nie mogą ulec zmianie pod wpływem ani decyzji bieżących, ani decyzji przyszłych, to koszty:

a) utopione (zapadłe); b) przyrostowe; c) różnicowe;

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

10. Dźwignia łączna to:

a) suma dźwigni operacyjnej i dźwigni finansowej,

b) iloczyn dźwigni operacyjnej i dźwigni finansowej,

c) iloraz dźwigni operacyjnej i dźwigni finansowej,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

11. Suma kapitałów własnych i zobowiązań długoterminowych określana jest mianem:

a) kapitałów stałych; b) kapitałów obrotowych;

c) kapitałów obcych; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

12. Dźwignię finansową określającą efektywność wykorzystywanych obcych kapitałów zalicza się do grupy wskaźników:

a) rynku kapitałowego,

b) zdolności do obsługi zadłużenia,

c) zyskowności,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

ZADANIE SYTUACYJNE

punktowane tylko prawidłowe rozwiązanie

Założenia:

ALFA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się sprzedażą towarów handlowych oraz świadczeniem usług w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, jak i na rzecz krajów trzecich.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce oraz posiada rejestracje VAT UE. Za okres styczeń - maj 2007 roku Spółka osiągnęła dochód podatkowy, nie rozliczając do tego momentu strat z lat ubiegłych, w kwocie 10.200.000 złotych, osiągając przychody podatkowe w kwocie 15.450.000 oraz koszty uzyskania przychodów w kwocie 5.250.000. Wielkość przychodów i kosztów uzyskania przychodów za okres od stycznia do maja 2007 roku w prawie bilansowym i podatkowym jest taka sama. Ponadto Spółka osiągnęła straty podatkowe w poszczególnych latach podatkowych, których do tej pory nie rozliczyła:

- 2004 w kwocie 2.000.000 złotych,

- 2005 w kwocie 1.200.000 złotych,

- 2006 w kwocie 500.000 złotych.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 zostało sporządzone 15 marca 2007 roku oraz zatwierdzone uchwałą przez Zgromadzenie Wspólników 15 maja 2007 roku.

W zakresie rozliczeń podatku do towarów i usług Spółka odprowadzała należny VAT za miesiąc maj 2007 roku w kwocie 250.000 złotych.

Spółka przyjęła w polityce rachunkowości zasadę, iż odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje w przypadku zakupu środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych przekraczających w cenie nabycia wartość 3.500 złotych. Analogiczna metodę przyjęto do rozliczania kosztów w czasie.

Przyjmij założenie, iż wszystkie księgowania korygujące, a wynikające ze zdarzeń z zadania zostały w odpowiednich miesiącach i latach wprowadzone do ksiąg. Przyjmij, iż wszystkie poniższe zdarzenia gospodarcze miały miejsce w 2007 roku.

Dla uproszczenia obliczeń w wynikach końcowych odrzuć grosze.

Polecenia:

Z uwzględnieniem poniższych zdarzeń gospodarczych dokonaj w tej Spółce rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych oraz VAT za miesiąc czerwiec 2007. Ponadto dokonaj odpowiedniego przyporządkowania przychodów i kosztów do odpowiednich lat podatkowych i obrotowych 2006 i 2007, przy założeniu, że rok podatkowy i rok obrotowy Spółki trwa od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Podaj wartość wewnątrz- wspólnotowyh dostaw towarów za czerwiec 2007 roku.

 1. W dniu 31 maja wydano z magazynu towar w cenie sprzedaży w kwocie 100.000 złotych oraz 22.000 VAT. Faktura zgodnie z ustawą o VAT została wystawiona 3 czerwca.

 2. W dniu 10 czerwca wystawiono faktury na rzecz głównego odbiorcy za dostawy krajowe dokonane w maju. Łączna kwota dostaw wynosi 400.000 złotych. Do sprzedaży naliczono 22% VAT. Za dostawy do dzisiaj nie otrzymano zapłaty.

 3. W dniu 15 czerwca wystawiono fakturę na podnajem placu manewrowego oraz dróg dojazdowych do magazynów. Zgodnie z zawartą umową termin płatności tej faktury przypada na 15 lipca. Łączna wartość faktury wynosi 61.000 złotych. Zapłata za tę fakturę nastąpiła w terminie płatności.

 4. W dniu 15 czerwca wystawiono fakturę korygującą w kwocie brutto (+) 100.000 złotych na podnajem placu manewrowego na rzecz kontrahenta belgijskiego, zarejestrowanego do VAT UE. Faktura dotyczyła okresu rozliczeniowego październik - grudzień 2006 roku. Podstawą wystawienia faktury korygującej jest niespełnienie umownych warunków przez kontrahenta, które nastąpiło w czerwcu 2007 roku.

 5. W dniu 15 czerwca dokonano sprzedaży usług reklamowych dla kontrahentów - podmiotów gospodarczych z Niemiec i Czech, podatników podatku od wartości dodanej w swoich krajach, ale niezarejestrowanych do VAT UE. Sprzedaży dokonano na kwotę brutto 244.000 złotych.

 6. W dniu 3 czerwca dokonano sprzedaży usług reklamowych na rzecz kontrahenta z Rosji, nieposiadającego statusu podatnika VAT w swoim kraju. Sprzedaży dokonano na kwotę brutto 61.000 złotych.

 7. W dniu 3 czerwca wystawiono fakturę korygującą dotycząca sprzedanych towarów handlowych na terenie kraju w okresie 1- 15 grudnia 2006 roku. Podstawą wystawienia faktury korygującej jest obniżenie ceny po sprzedaży, a jej łączna wartość brutto to (-) 61.000 złotych (22 % VAT). Odbiór faktury korygującej przez kontrahenta został potwierdzony 28 czerwca.

 8. W dniu 15 czerwca wystawiono fakturę korygującą dotyczącą wewnątrz-wspólnotowych dostaw towarów wykonanych w okresie listopad - grudzień 2006 roku. Podstawą wystawienia faktury korygującej jest obniżenie ceny po sprzedaży, a jej łączna wartość brutto to (-) 244.000 złotych. Kontrahent do dnia rozliczenia deklaracji VAT 7 za czerwiec nie dokonał odbioru faktury korygującej.

 9. W maju dokonano dostaw wewnątrzwspólnotowych na rzecz kontrahenta z Niemiec, posiadającego status NIP UE na łączną kwotę brutto 1.220.000 złotych. Ponieważ do momentu składania deklaracji VAT-7 za maj nie otrzymano jedynie zapłaty za te dostawy, wystawiono jedną fakturę z datą 20 czerwca.

10. W dniu 25 maja wystawiono fakturę (refakturę) za energię elektryczną dotyczącą okresu od 3 kwietnia do 3 maja, z terminem płatności na 15 czerwca. Wartość faktury 1.000 złotych + 22% VAT.

11. Porządkując i uzgadniając salda bilansowe w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego stwierdzono istnienie przedawnionych zobowiązań handlowych (dotyczących 2003 i 2004 roku) w kwocie 500.000 złotych. Przedawnienie zobowiązań w kwocie 200.000 nastąpiło w 2005 roku, a w kwocie 300.000 złotych w 2006 roku. Spółka nie podjęła decyzji o wyksięgowaniu zobowiązań. Ponadto otrzymano od kontrahenta oświadczenie o umorzeniu zobowiązania (z 2006 roku), na które wyrażono zgodę 1 czerwca. Wartość umorzonego zobowiązania wynosi 100.000 złotych.

12. W maju naliczono dłużnikom Spółki odsetki (w łącznej kwocie 20.000 złotych) od przeterminowanych należności, kierując sprawy do działu windykacji. W czerwcu do Spółki wpłynęły należności i Spółka dokonała za zgodą dłużników umorzenia odsetek.

13. 10 czerwca otrzymano nagrodę od kontrahenta Spółki. Przedmiotem nagrody jest zestaw komputerowy wraz z drukarką o wartości 8.000 złotych brutto (VAT należny został przez kontrahenta rozliczony).

14. W dniu 10 czerwca dokonano likwidacji w pełni umorzonych środków trwałych. Wartość rynkowa tych środków, potwierdzona przez biegłego rzeczoznawcę, wynosi 40.000 złotych.

15. W maju dokonano prawidłowego i pełnego odpisu na fundusz (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) w kwocie 60.000 złotych. Przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy dokonano 1 czerwca w kwocie 40.000 złotych.

16. Poniesiono koszty postępowania przygotowawczego (sądowego) w kwocie 5.000 złotych w związku ze zobowiązaniem Spółki. Zapłata kosztów na rachunek Sądu nastąpiła 5 czerwca.

17. Poniesiono koszty egzekucyjne w związku z niewykonaniem własnych zobowiązań i zapłacono je za pośrednictwem banku w dniu 10 czerwca w kwocie 10.000 złotych.

18. W czerwcu na podstawie uchwały Zarządu odpisano w koszty środki trwałe w budowie - niezakończoną linię produkcyjną, której nie udało się uruchomić w kwocie 50.000 złotych. Środek trwały w budowie nie mógł zostać uruchomiony/oddany do użytkowania z przyczyn niezależnych od Spółki.

19. W czerwcu Spółka otrzymała wymagane prawem dokumenty z Sądu, na podstawie których uznała uprawdopodobnioną nieściągalność wierzytelności (spełniając warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) w kwocie 70.000 złotych. Spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności w całości. Dokumenty dotyczyły postępowania sądowego z 2006 roku, postanowienie Sądu zostało wydane 15 listopada 2006 roku.

20. W lipcu Spółka otrzymała na rachunek bankowy dotację w kwocie 200.000 złotych pochodzącą ze środków Unii Europejskiej, z której w tym samym miesiącu sfinansowała zakup linii technologicznej. Dotacja została przyznana na podstawie dwóch decyzji:1 grudnia 2006 roku oraz 1 czerwca 2007 roku.

Oblicz i podaj (za okres styczeń - czerwiec 2007):

1. Kwotę przychodów podatkowych i bilansowych za 2007 rok.

2. Kwotę kosztów uzyskania przychodów - podatkowych i bilansowych za 2007 rok.

3. Dochód za 2007 rok, z uwzględnieniem dochodów i strat podatkowych z lat poprzednich.

4. Kwotę VAT do zapłaty/ nadpłatę.

5. Wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w miesiącu czerwcu 2007 roku.

6. Wartość przychodu, która zgodnie z prawem bilansowym winna zwiększać przychody 2006 roku.

W każdej rundzie eliminacji można uzyskać maksymalnie 90 punktów: 36 punktów za pytania testowe, 45 punktów za zadanie sytuacyjne, 9 punktów za ankietę.

Rozwiązania wraz z Formularzem Zgłoszeniowym i Ankietą Uczestnika należy odesłać do dnia 30 września 2007 roku, wykorzystując jeden z trzech sposobów:

e-mail: ksiegowy roku@symfonia.pl w tytule maila wpisując „Test”

faks: 22 45 55 700, z dopiskiem w nagłówku „Księgowy Roku”

list: Sage Symfonia Sp. z o.o. 01-233 Warszawa, ul. J. Bema 89, z dopiskiem na kopercie „Księgowy Roku”

Regulamin Konkursu, harmonogram oraz inne informacje znajdują się na stronie www.ksiegowyroku.pl.

Zapraszamy do udziału.