Osoby fizyczne zamierzają w grudniu rozwiązać spółkę cywilną, która jest czynnym podatnikiem VAT. W ostatniej składanej deklaracji zostanie wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Czy podmiotem uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku będzie spółka, czy jej byli wspólnicy?
Osobom, które były wspólnikami spółek cywilnych lub handlowych niemających osobowości prawnej w dniu ich rozwiązania, przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te spółki były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni (zob. art. 14 ust. 9a ustawy o VAT).
Do 31 sierpnia 2019 r. w przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonywano (zgodnie z art. 14 ust. 9b ustawy o VAT) na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji:
  • umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki;
  • wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunków byłych wspólników w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.
Takie rozwiązanie rodziło problemy natury technicznej, gdyż od 1 stycznia 2018 r. deklaracje podatkowe (VAT-7 oraz VAT-7K) są składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Brak jest natomiast możliwości złożenia tą drogą innych dokumentów. Z tego względu ustawodawca doprecyzował, że powinny one zostać złożone nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej. Stosownie do art. 14 ust. 9b ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r., w przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie deklaracji podatkowej oraz złożonych nie później niż w tym samym dniu:
  • umowy spółki – aktualnej na dzień rozwiązania spółki;
  • wykazu rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.
  • Najpierw dowód zapłaty faktur, a dopiero potem szybki zwrot VAT
Jednocześnie zmieniając art. 14 ust. 9c ustawy o VAT, ustawodawca doprecyzował, że od 1 września 2019 r. zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 14 ust. 9b ustawy o VAT, dokonuje się:
  • w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki; jeżeli ze złożonej (do 31 sierpnia 2019 r. z załączonej) umowy nie wynikają te udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe;
  • na rachunki, o których mowa w art. 14 ust. 9b pkt 2 ustawy o VAT (tj. wskazane w złożonym wykazie).
W przypadku niezłożenia dokumentów (umowy spółki i wykazu rachunków byłych wspólników) kwota zwrotu różnicy podatku składana jest do depozytu organu podatkowego. W przypadku gdy złożono dokumenty, ale w wykazie rachunków nie podano rachunku byłego wspólnika, do depozytu składana jest kwota zwrotu różnicy podatku w części przypadającej temu byłemu wspólnikowi albo osobie będącej właścicielem przedsiębiorstwa w spadku (zob. art. 14 ust. 9e ustawy o VAT).
Podstawa prawna
•art. 14 ust. 9a–9j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200)