Termin przedawnienia biegnie od wystawienia pierwotnej faktury, a nie jej skorygowania ani momentu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która we wrześniu i w październiku 2014 r. dostała od nabywców potwierdzenia odbioru faktur korygujących przesłanych w 2008 r. Korekty dotyczyły faktur za poszczególne miesiące z trzech lat: 2006, 2007 i 2008. Były związane z rabatami posprzedażowymi. W 2008 r. nie mogła ich uwzględnić w rozliczeniach VAT (obniżyć podatku należnego), bo potwierdzenia odbioru były warunkiem takich rozliczeń.
Obecnie wymogi dotyczące potwierdzeń odbioru faktur korygujących są złagodzone, ale nadal przepisy nakładają na podatników taki obowiązek.
Spółka uważała, że mogła skorygować deklaracje za wrzesień i październik 2014 r. o korekty wystawione w 2008 r., skoro dopiero w 2014 r. dostała potwierdzenia ich odbioru. Stała też na stanowisku, że zobowiązania za 2008 r. nie przedawniły się. Uważała bowiem, że okres przedawnienia biegnie nie od wystawienia pierwotnych faktur, ale od momentu otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących (czyli dopiero od 2014 r.).
Argumentowała, że mogła obniżyć podstawę opodatkowania oraz należny VAT, dopiero gdy spełniony został ustawowy warunek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że prawo do korekty VAT i uwzględnienia faktur korygujących istnieje dopóty, dopóki nie przedawniło się zobowiązanie związane z pierwotną kwotą podatku. A w tym wypadku zobowiązania te przedawniły się w 2013 r. i częściowo w 2014 r. – zauważył.
Podobnie orzekły sądy obu instancji. WSA w Warszawie wyjaśnił, że rabat nie jest nowym zdarzeniem gospodarczym zmniejszającym podatek należny, ale zmianą ostatecznej wielkości sprzedaży, dokonanej i udokumentowanej fakturą pierwotną. Rabat modyfikuje więc zaistniałą już czynność. Z kolei przedawnienie odnosi się do wszystkich elementów kształtujących zobowiązanie podatkowe. W konsekwencji korekta faktury może wywołać skutki podatkowe jedynie do czasu istnienia samego zobowiązania. Jeśli się ono przedawniło, to wygasło też prawo do korekty faktury pierwotnej – stwierdził WSA.
Przypomniał, że zgodnie z ordynacją podatkową termin przedawnienia zobowiązania podatkowego liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Maria Dożynkiewicz wyjaśniła, że obowiązek podatkowy w VAT odnosi się do faktury pierwotnej. To ta faktura bowiem (a nie jej korekta) odzwierciedla zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego. Zdaniem NSA nie ma więc powodu, aby liczyć termin przedawnienia od korekty faktury czy momentu otrzymania potwierdzenia jej odbioru.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 6 grudnia 2019 r., sygn. akt I FSK 1218/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia