W PIT-11 za 2019 r. pracodawca uwzględni obowiązujące od sierpnia zwolnienie z PIT dla młodych. We wszystkich wzorach informacji i deklaracji nie będzie zaś trzeba podawać numeru REGON.
Nowy formularz umożliwi wykazanie w informacji PIT-11 preferencji dla osób do 26. roku życia lat, która została wprowadzona nowelizacją z 4 lipca br. (Dz.U. poz. 2237). W tym roku (od sierpnia do grudnia) zwolniony jest przychód do 35 636,67 zł, a od 2020 r. będzie to kwota 85 528 zł. Wykazanie tych danych jest niezbędne, aby młody podatnik, szczególnie, gdy jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, mógł sprawdzić, czy nie doszło do przekroczenia limitu zwolnienia. Każdy płatnik bowiem stosuje go tylko w odniesieniu do wynagrodzenia, które sam wypłaca. W efekcie podatnik zatrudniony w kilku miejscach może w trakcie roku wykorzystać zwolnienie wielokrotnie, ale potem przy rozliczeniu rocznym musi to skorygować.

PIT-11

W PIT-11, tj. informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej), wykazuje się dochody podatnika, pobrane zaliczki i składki oraz informuje o przychodach zwolnionych od podatku (czyli także ww. preferencji dla młodych). Informację tę wystawiają też podmioty, które w ciągu roku wypłaciły podatnikowi świadczenia z innych źródeł, lecz nie są zobowiązane do poboru podatku lub zaliczek od tych należności. Przykładowo przychodem z innych źródeł dla zleceniobiorcy będzie kwota sfinansowanych przez płatnika zaległych składek, które powinny być opłacone ze środków ubezpieczonego, a nie zostały zwrócone płatnikowi. Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.428.2018.2.RS).
Uwaga! Stypendium wypłacane słuchaczom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest przychodem z innych źródeł – a nie ze stosunku służbowego. Nie jest to więc dochód dla aplikantów sądowych poniżej 26. roku życia, który jest zwolniony z PIT (indywidualna interpretacja dyrektora KIS z 2 października 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-2.4011.322.2019.1.TR).
PIT-11 wystawiają też rolnicy, którzy zatrudniali pracowników na umowę o pomocy przy zbiorach. Przychód uzyskiwany przez takich pomocników jest kwalifikowany do innych źródeł, a na rolniku ciąży jedynie obowiązek informacyjny. Informację wysyła się fiskusowi do końca stycznia w formie elektronicznej. Tylko podatnikom można ją przekazać do końca lutego w formie papierowej.

PIT-4R

Do końca stycznia przesyła się też PIT-4R, tj. roczną deklarację o zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik wykazuje w niej należne zaliczki za poszczególne miesiące m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. W nowym wzorze jest kilka zmian, np. w części „A. Miejsce i cel składania deklaracji” dodano poz. 7 „Rodzaj korekty”, w której płatnik będzie informował organ, o jaką korektę chodzi (np. w postępowaniu dotyczącym zobowiązania podatkowego).

PIT-8C

W PIT-8C informuje się tylko o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, tj. z: odpłatnego zbycia i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych oraz odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółek, objęcia udziałów/akcji w spółkach albo spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zasady i terminy przesyłania tej informacji są takie same jak w przypadku PIT-11.

PIT-8AR

Formularz PIT-8AR składają fiskusowi ci, którzy pobrali podatek od przychodów opodatkowanych ryczałtowo (do końca stycznia). Trzeba w nim wykazać kwoty podatku pobranego za poszczególne miesiące m.in.:
– nagrody uzyskane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, jak również te związane ze sprzedażą premiową;
– świadczenia wypłacane dla byłych pracowników, obecnie przebywających na emeryturze bądź otrzymujących rentę; – świadczenia pieniężne, wypłacane dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy,
– dochód wynikający z udziału w funduszach kapitałowych;
– kwoty wypłacone po śmierci członka OFE bądź dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego wynikające z tytułu przeniesienia.
Również i w tym przypadku w formularzu pojawi się nowe pole, w którym podatnik na wypadek korekty będzie musiał wskazać jej rodzaj. Natomiast w żadnym z nowych formularzy nie trzeba będzie już podawać numeru REGON. Artykuł 20 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) zniósł bowiem wymóg posługiwania się nim.
Nowe wzory będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r. Wprowadzi je rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w chwili zamknięcia wydania było na etapie projektu). Będzie ono stosowane do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2019 r.